ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ που άφορα τις μεσαίες επιχειρήσεις μεγάλου μέρους των κλάδων δραστηριότητας (ΚΑΔ) .

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Προϋπολογισμός. 150.000.000 € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι.

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV. Στους ΚΑΔ περιλαμβάνονται και μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων χονδρεμπορίου.
 • Να μην λαμβάνουν επιδότηση de minimis μαζί με την προτεινόμενη που να υπερβαίνει τις 200.000 €.

Μια επιχείρηση θεωρείται μεσαία όταν:

 • απασχολεί μεταξύ 50 και 250 εργαζόμενων και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ ή
 • απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικά Σχέδια – Επιδότηση- Δαπάνες που επιδοτούνται.

Θα επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και η επιδότηση θα είναι το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί δαπάνες που αφορούν σε:

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  Στην Κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και εν γένει τη λειτουργία της επιχείρησης και την
  εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η δαπάνη μπορεί να φτάνει μέχρι 400.000 €.
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και
  πιστοποίηση προϊόντων
  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με:
 • τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση καθώς και με την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές –στόχους.Η δαπάνη μπορεί να φτάνει μέχρι 400.000 €.
 1. Μεταφορικά Μέσα
  Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

  1. επαγγελματικής χρήσης
  2. είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.Το κόστος αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 € για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας.
 1. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 4.000 €.
 2. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό). Μέχρι 24.000 € για μια θέση εργασίας.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: κατά προτεραιότητα

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»)
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  31-01-2020  και ώρα 12.00 μ.μ.

 • Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Για περισσότερες πληροφορίες, έλεγχο των ΚΑΔ που μπορεί να υποβληθεί η πρόταση και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.