Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ.

Βασικός στόχος του είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και  ερευνητικούς  οργανισμούς.

Οι  προτάσεις  που  θα  ενισχυθούν  αφορούν  σε  έργα έρευνας και καινοτομίας.

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων   φορέων   που   δραστηριοποιούνται   στο   οικοσύστημα   της   έρευνας   και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

  1. ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασικός στόχος της παρέμβασης  «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

  1. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

  1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της   έρευνας   σε   επόμενο   επίπεδο   τεχνολογικής   ετοιμότητας,   έχοντας   ως   βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

  1. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (SEAL OF EXCELLENCE) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής  αξίας  που  κατατέθηκαν  από  ελληνικές  ΜμΕ  επιχειρήσεις  στο  πλαίσιο  του Προγράμματος  «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα,  κρίθηκαν   ότι   αξίζουν   χρηματοδότηση,   αλλά   δεν   έλαβαν   τη   χρηματοδότηση   λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ.

Η  ενδεικτική  Δημόσια  Δαπάνη  (σε  €)  ανά  παρέμβαση  και  οι  ενδεικτικές  ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων είναι:

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Παρέμβαση I 60.000.000
Παρέμβαση II 180.000.000
Παρέμβαση III 39.000.000
Παρέμβαση ΙV 21.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 300.000.000

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

Δεν γίνονται δεκτές οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.

Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η  Παρέμβαση  Ι  απευθύνεται  σε  υφιστάμενες   Επιχειρήσεις   ανεξαρτήτως   ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ)  είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

  1. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων  επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας   ίδρυσης,   με    ερευνητικούς    οργανισμούς  ,   με   κύριους   αποδέκτες    τις επιχειρήσεις.

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III.         Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  ΜμΕ).

  1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι   μικρομεσαίες  ελληνικές  επιχειρήσεις  που  έλαβαν  τη   Σφραγίδα   Αριστείας ( Seal o f Excellence)  για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΕΕ 2021-2027
 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης είναι (ενδεικτικά) :

 

Παρέμβαση Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός

Αίτησης Χρηματοδότησης

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με  Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το

Horizon Europe.

Η  χρονική  διάρκεια  υλοποίησης  των υποβαλλομένων  προτάσεων  έργων  δεν  πρέπει  να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Οι   προτάσεις   της   Παρέμβασης   IV   «Σφραγίδα   Αριστείας   (Seal   of   Excellence)   για επιχειρήσεις» θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η  υποβολή  των  Αιτήσεων  Χρηματοδότησης  (προτάσεων)  θα  γίνει  ηλεκτρονικά  στην ελληνική γλώσσα μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης υποβάλλονται μαζί με την πρόταση και όλα τα δικαιολογητικά ένταξης, συμπεριλαμβανομένου του συμφωνητικού συνεργασίας για τα συνεργατικά έργα.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις
Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με
καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:
– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και
το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων, ανά Παρέμβαση.

Για αυτά, θα ληφθεί μέριμνα να εναρμονιστούν με τα κριτήρια του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe – HEU) της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία της περιόδου 2021-2027 και θα αφορούν κυρίως:

  1. Την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα Excellence)
  2. Τα Αποτελέσματα και τις Επιπτώσεις Impact)
  3. Την Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the Ιmplementation)

Ειδικά για τις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας, η αξιολόγηση δεν θα αφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον έλεγχο  πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Η  αξιολόγηση  θα  είναι  συγκριτική  στις  Παρεμβάσεις  I  «Έρευνα  και  Ανάπτυξη  από Επιχειρήσεις» και ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Η αξιολόγηση διενεργείται ηλεκτρονικά. Όλο το σχετικό υλικό είναι στη διάθεση των αξιολογητών για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας.

Αξιολόγηση από Επιτροπή

Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Παρέμβαση και ανά Τομέα Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Το μητρώο αυτό διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ορισμός των μελών κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.