Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» .

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναμική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νοµικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα,
 • στην αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας,
 • στην προαγωγής της ενεργειακής αειφορίας,
 • στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,
 • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήµους, καθώς και
 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4513/2018. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Α δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες,  όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

 1. κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 2. κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Κατηγορία Β δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης  της δράσης και οι οποίες:

 1. Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 4513/2018μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.
 2. Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), κατά την υποβολή του 1ουαιτήματος χρηματοδότησης.

Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δράση είναι οι εξής:

1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35.11.10.03
2 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας 35.11.10.04
3 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 35.11.10.06
4 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 35.11.10.08
5 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35.11.10.09
6 Υπηρεσίες  παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων 35.30.11.01
7 Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών διανομής παροχής 35.30.12
8 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού 36.00.20.01

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία δικαιούχου:

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κατηγορία Δικαιούχου Α (Σύσταση ΕΚ μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης)

 1. Προσκόμιση Ιδιωτικού Συμφωνητικούμεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 2. Οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή κοινότητα να ανήκουν στις κατηγορίες που ορίζει ο Ν.4513/2018
 3. Η δραστηριότητατης Ενεργειακής Κοινότητας που θα συσταθεί να είναι στην ελληνική επικράτεια.
 4. Η χωροθέτηση  της επένδυσηςτης Ενεργειακής Κοινότητας όπως και η ασκούμενη δραστηριότητα της να βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται η Εν. Κοινότητα ή και σε όμορη Περιφέρεια στην περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.
 5. Ο προϋπολογισμος του επενδυτικού σχεδίου να είναι εντός των ορίων που ορίζεται στην Πρόσκληση.
 6. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
 7. Προσκόμιση τεχνικής έκθεσης εξειδικευμένου ενεργειακού συμβούλου.
 8. Να δεσμεύονται ότι κατά την υποβολή του 1ουαιτήματος εκταμίευσης θα είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 9. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά ως Ενεργειακή Κοινότητακαι θα τηρεί με την σύστασή της απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 10. Να δηλώνεται και να δεσμεύονται για το μέγεθος της Εν. Κοινότητας(ΜΜΕ ή Μεγάλη Επιχείρηση)
 11. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση αδείας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν απαιτείται με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, εφόσον υπάρχει.
 12. Να δεσμεύονται ότι στα ακίνηταπου θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν θα έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο που προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση ή εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή θα έχει  τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου  (παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013) κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 13. Να δεσμεύονται ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτοςτης αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ουαιτήματος εκταμίευσης.
 14. Να δεσμεύονται ότι οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κλπ)για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 15. Να δεσμεύονται ότι οι δαπάνεςπου περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (έντυπο πρότασης) δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί προς χρηματοδότηση και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 16. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 17. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπουότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 18. Να υποβληθεί μία και μοναδική επενδυτική πρόταση.

Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.