Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται από 21 Ιουνίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022 

Από το Ταμείο Ανάκαμψης προκηρύσσονται άμεσα σειρά προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και κυρίως τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με δεδομένη την παρόμοια δομή των παραπάνω προγραμμάτων οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες θα πρέπει να δουν αναλυτικά τις επενδυτικές τους ανάγκες και στόχους των επενδύσεων τους και να επιλέξουν το πρόγραμμα που είναι ποιο κοντά σε αυτές.

Με αυτή τη λογική γίνεται σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ.

Ποιοι είναι οι στόχοι και χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα
  οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η καθετοποίηση τα παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας. Αυτή θα ελεγχθεί μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και η επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιεί πρώτές ύλες σε ποσοστό 40% συμβολαιοποιημένες.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και
 • Η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην τυποποίηση και εμπορία αυτών και σε συνθήκες που θα τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει αυτή να τεκμηριώνει ότι πληροί ένα τουλάχιστον από τους παραπάνω στόχους.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν αν υποβάλουν πρόταση, μέχρι ποιο ύψος- ποσοστά επιδότησης.

Στο πρόγραμμα υποβάλλουν προτάσεις όλων των ειδών οι επιχειρήσεις που έχουν τους ΚΑΔ που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των 100 εκ. € τα 80 εκατομμύρια θα διατεθούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και συνεταιρισμούς όλων των μορφών και τα 20 εκ € σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η επένδυση μπορεί να είναι από 500.000 μέχρι 7,5 εκατομμύρια €.

Για τις μεγάλες από 1,0 εκ. €  μέχρι 12,5 εκ. €.

Η επιδότηση θα είναι μεταξύ 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 50% στις  μικρές και μεσαίες και εξαρτάται του ύψος από την περιοχή εγκατάστασης.

Δαπάνες που επιδοτούνται.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις συνήθεις δαπάνες των κλασικών προγραμμάτων. Κτίρια, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα εντός της παραγωγής, εργαστηριακός εξοπλισμός, μηχανοργάνωση, λογισμικά, πιστοποιήσεις, εξαγορά κλειστών επιχειρήσεων,  κλπ.

Επιπλέον όμως επιδοτεί, κάποιες από αυτές μόνο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και :

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Ενισχύσεις ανάπτυξης καινοτομιών.
 • Επαγγελματική κατάρτιση.
 • Επενδύσεις για υπέρβαση ενωσιακών προτύπων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Επενδύσεις για αυτοπαραγωγή ενέργειας.
 • Επενδύσεις για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ( κατασκευή κτιρίων, αγορά γης μέχρι το 10% της επένδυσης, αγορά καλλιεργητικού εξοπλισμού, εγκατάσταση δενδρυλλίων και υπολογιστικά συστήματα αυτοματοποίησης). Επίσης δαπάνες για προβολή των αγροτικών προϊόντων με εκθέσεις και άλλες προωθητικές ενέργειές.

Με την προκήρυξη του προγράμματος οι επιχείρησες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που θα έχει λειτουργήσει.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και με βάση τη βαθμολογία θα εγκριθούν αυτές που έχουν συγκέντρωση τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Γι αυτό και οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο εύρος κριτηρίων για να έχουν τύχη στο στάδιο της επιλογής.

Ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα είναι σχετικά μικρός, 18 μήνες με παράταση 6 μηνών μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.