Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την   31Μάϊου 2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 22, ώρα 12:00.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης προκηρύχτηκαν σειρά προγραμμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και κυρίως τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με δεδομένη την παρόμοια δομή των παραπάνω προγραμμάτων οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες θα πρέπει να δουν αναλυτικά τις επενδυτικές τους ανάγκες και στόχους των επενδύσεων τους και να επιλέξουν το πρόγραμμα που είναι ποιο κοντά σε αυτές.

Με αυτή τη λογική γίνεται σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Κατηγορίες επενδύσεων που ενισχύονται.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων.

 • Ενισχύσεις στη «μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.
 • Ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου που ορίζονται στους ΚΑΔ του παραρτήματος .

Ποιοι είναι οι στόχοι και χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων
 • Η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων .

Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει αυτή να τεκμηριώνει ότι πληροί ένα τουλάχιστον από τους παραπάνω στόχους.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν πρόταση, μέχρι ποιο ύψος- ποσοστά επιδότησης.

Στο πρόγραμμα υποβάλλουν προτάσεις όλων των ειδών οι επιχειρήσεις που έχουν τους ΚΑΔ που μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των 180 εκ. € τα 90 εκατομμύρια θα διατεθούν σε συνεταιρισμούς όλων των μορφών και μικρές επιχειρήσεις καθώς και ανώνυμες εταιρίες με μετόχους συνεταιρισμούς και τα 90 εκ € σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις η επένδυση μπορεί να είναι από 500.000 μέχρι 7,5 εκατομμύρια €.

Για τις μεγάλες από 2,0 εκ. €  μέχρι 12,5 εκ. €.

Η επιδότηση θα είναι μεταξύ 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 55% στις  μικρές και μεσαίες και εξαρτάται του ύψος από την περιοχή εγκατάστασης. Η Αττική έχει ποσοστά από 15-45%.

Δαπάνες που επιδοτούνται.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις συνήθεις δαπάνες των κλασικών προγραμμάτων.

 • Κτίρια, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα εντός της παραγωγής, εργαστηριακός εξοπλισμός, μηχανοργάνωση, λογισμικά, πιστοποιήσεις, εξαγορά κλειστών επιχειρήσεων, κλπ.
 • Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)
 • Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση,
  όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την επένδυση.
 • Απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
  εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.
  Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την
  ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. Τα παραπάνω θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες
  πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 • Αγορά γης εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον όμως επιδοτεί, κάποιες από αυτές μόνο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και :

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Ενισχύσεις ανάπτυξης καινοτομιών. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
  καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
 • Επενδύσεις για υπέρβαση ενωσιακών προτύπων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Επενδύσεις για αυτοπαραγωγή ενέργειας.

Με την προκήρυξη του προγράμματος οι επιχείρησες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που θα έχει λειτουργήσει.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και με βάση τη βαθμολογία θα εγκριθούν αυτές που έχουν συγκέντρωση τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Γι αυτό και οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο εύρος κριτηρίων για να έχουν τύχη στο στάδιο της επιλογής.

Ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα είναι σχετικά μικρός, 18 μήνες με παράταση μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Υποβολή των αιτήσεων, με βάση την αρχική πρόβλεψη του Υπουργείου,  από 31 Μάϊου 2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 22, ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.