Από το Ταμείο Ανάκαμψης προκήρυξε το πρόγραμμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα με τίτλο ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ.

Το πρόγραμμα αφορά στην αναδιάρθρωση των καλλιέργειών σε όλη τη χώρα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που στη συνέχεια θα περιγράφουν.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών
 • Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
  Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει αυτή να τεκμηριώνει ότι πληροί ένα τουλάχιστον από τους παραπάνω στόχους.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΥΨΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ.

Στο πρόγραμμα υποβάλλουν προτάσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ικανοποιούν μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

 • Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) του ν. 4384/2016, Οργανώσεις Παραγωγών του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του
  ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η επιδότηση θα είναι μεταξύ 40% και 80% και εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να έχει δαπάνες από 500.000 € μέχρι 1.000.000 €.

Η μέγιστη επιδότηση ανά πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 500.000 €.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

Για να είναι επιλέξιμη μία πρόταση θα πρέπει να αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 • Όσα έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες αυτές θα εκριζωθούν στο πλαίσιο αναδιάρθρωση .
 • Όσα δεν έχουν εγκατεστημένες υφιστάμενες δενδρώδεις καλλιέργειες (σύμφωνα με την ΕΑΕ 2021) και δεν καλλιεργούνται ή καλλιεργούνται με ετήσιες καλλιέργειες, θα υπαχθούν στο πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι η δράση θα συνοδεύεται με εκρίζωση πολυετούς/δενδρώδους καλλιέργειας οποιουδήποτε είδους / ποικιλίας, ίδιας έκτασης (απόκλιση έκτασης ±10%).
 • Νέα αγροτεμάχια που θα δηλωθούν για πρώτη φορά στην ΕΑΕ του 2022.
 • Οι νέες φυτείες θα πρέπει να εγκαθίστανται σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης.
 • Ο δικαιούχος δύναται να εφαρμόσει πλάνο αναδιάρθρωσης για το σύνολο των μελών του και των εκτάσεων αυτών, με την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης με σκοπό την εγκατάσταση των νέων φυτειών σε ενιαίες ή/και όμορες εκτάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικά δηλωθείσας έκτασης.
 • Οι επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις θα συμμορφώνονται με του κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης.

 

 

 

Το πρόγραμμα επιδοτεί  αποκλειστικά τις παρακάτω δαπάνες:

 • Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας (όπως προκύπτει από τη δήλωση της ΕΑΕ 2022)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα).

Με την προκήρυξη του προγράμματος οι επιχείρησες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που θα έχει λειτουργήσει.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και με βάση τη βαθμολογία θα εγκριθούν αυτές που έχουν συγκέντρωση τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Γι αυτό και οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο εύρος κριτηρίων για να έχουν τύχη στο στάδιο της επιλογής.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 28 Ιουλίου 2022  και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου 2022

Ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα είναι σχετικά μικρός, 18 μήνες με παράταση μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.