Το πρόγραμμα δέχεται προτάσεις από 5 Ιουνίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

Από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινά άμεσα η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα  ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται επενδύσεις για την  ίδρυση των παρακάτω  λειτουργικών μορφών καταλυμάτων με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

 1. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
 2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
 3. Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
 4. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
 5. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων για τις μονόχωρες 40 τ.μ και των δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Η έννοια του αγροτουρισμού έχει αποτυπωθεί στο νόμο 4582/2018 και ορίζεται ως εξής:

Αγροτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή  υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του v. 3874/2010.

Με αυτή τη λογική γίνεται σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Κατηγορίες επενδύσεων που ενισχύονται.

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά.

 1. Χορηγούνται για αρχική επένδυση ή αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα κατά περίπτωση μεγέθους δικαιούχου,
 2. Πληρούν τις προϋποθέσεις του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου,
 3. Στην περίπτωση συγχώνευσης κύριων ή/και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων η συγχώνευση συνοδεύεται με ποιοτική αναβάθμιση και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του ΓΑΚ δεν αφορά τη συγχώνευση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ποιοτική αναβάθμιση υφίσταται όταν το κύριο ή το μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα που προκύπτει από τη συγχώνευση, κατατάσσεται σε κατηγορία μεγαλύτερη, από τη μεγαλύτερη κατηγορία των καταλυμάτων που συγχωνεύονται.
 4. Περιλαμβάνουν πλάνο βιωματικού τουρισμού ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις γαστρονομίας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Ποιοι είναι οι στόχοι και χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωσιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη
  δράσεων βιωματικού τουρισμού .
 • Η ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων .

Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει αυτή να τεκμηριώνει ότι πληροί ένα τουλάχιστον από τους παραπάνω στόχους επιπρόσθετα της πρώτης περίπτωσης  που είναι υποχρεωτική για όλα τα επενδυτικά.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν αν υποβάλουν πρόταση, μέχρι ποιο ύψος- ποσοστά επιδότησης.

Στο πρόγραμμα υποβάλλουν προτάσεις όλων των ειδών οι επιχειρήσεις που έχουν τους ΚΑΔ που στην αρχή έχουν  περιγραφεί.

Θα διατεθεί το ποσό των 30.000.000 € για το έργο σε όλη τη χώρα.

Η επιδότηση θα είναι μεταξύ 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 30% για τις μεγάλες. Στη Δυτική Μακεδονία οι Μεσαίες και μεγάλες θα έχουν 5% επιπλέων των υπολοίπων περιοχών.

Δαπάνες που επιδοτούνται.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις συνήθεις δαπάνες των κλασικών προγραμμάτων.

 • Κτίρια, περιβάλλον χώρος, εξοπλισμός που εξυπηρετεί τη μονάδα, μεταφορικά μέσα για τη λειτουργία της μονάδας μέχρι το 30% του έργου, μηχανοργάνωση, λογισμικά, πιστοποιήσεις, εξαγορά κλειστών επιχειρήσεων, κλπ.
 • Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)
 • Απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
  εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) /Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα.
  Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την
  ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. Τα παραπάνω θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες
  πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 • Αγορά γης εφόσον δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον όμως επιδοτεί, κάποιες από αυτές μόνο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και :

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Επενδύσεις για αυτοπαραγωγή ενέργειας.

Με την προκήρυξη του προγράμματος οι επιχείρησες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που θα έχει λειτουργήσει.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και με βάση τη βαθμολογία θα εγκριθούν αυτές που έχουν συγκέντρωση τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Γι αυτό και οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο εύρος κριτηρίων για να έχουν τύχη στο στάδιο της επιλογής.

Ο χρόνος υλοποίησης των έργων θα είναι σχετικά μικρός, 18 μήνες με παράταση μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Υποβολή των αιτήσεων, με βάση την αρχική πρόβλεψη του Υπουργείου,  από 5 Ιουνίου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.