ΠΑΡΑΤΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δημοσίευσε το πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική τους διαδικασία.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως ΜΜΕ.
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.
 • Η ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις:

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υπάρχουσες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών με διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο ετών από τον χώρο της μεταποίησης αλλά και άλλων κλάδων.

Οι κωδικοί (ΚΑΔ) που μπορούν να ενταχθούν αφορούν τις δραστηριότητες:

· Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
· Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
· Μεταποίηση
· Εφοδιαστική Αλυσίδα
· Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
· Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
· Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
· Υγεία-Φάρμακα-Ευεξία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους ΚΑΔ,
 • Να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να έχουν κλείσει 2τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα .
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
  – Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  – Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Η περιφέρεια θα διαθέσει το ποσό των  4.000.000 € για την προκήρυξη.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασής θα μπορεί να είναι από 30.000 € μέχρι 300.000€ και η επιδότηση δεν μπορεί να είναι πάνω από200.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα είναι έως είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του έργου.

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ.

Οι επενδύσεις στα κτίρια θα πρέπει να είναι δαπάνες για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη λειτουργία της επιχείρησης που συμβάλλουν σαφώς στο στόχο της εξαγωγικής ανάπτυξης και διεθνοποίησης των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης και σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 20% της υποβαλλόμενης πρότασης. Η επιδότηση των κτιριακών θα είναι 50%.

 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.

Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν εξοπλισμό υποστήριξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού της επιχείρησης όπως εξοπλισμός:

 • πακετοποίησης,
 • συσκευασίας,
 • ετικετοποίησης, σήμανσης
 • άλλα μηχανήματα σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής και διάθεσης ή αυτοματοποίησής
 • Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής ή και την πιστοποίηση των προϊόντων.
 • Προμήθεια συστημάτων ποιοτικού ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας.
 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης, συστήματα τηλεδιάσκεψης και οπτικοακουστικά συστήματα.

Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία της σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού.

Η δαπάνη εξοπλισμού δεν θα υπερβαίνει το 30% της υποβαλλόμενης πρότασης. Η επιδότηση θα είναι 60%.

 1. ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 • Λογισμικά. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν σε:
  · αυτοματοποίηση τις παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
  · ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
  · διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
  · ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
  · σύνδεση σε e-marketplaces
  · ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ)
  · ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
  · ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
  · ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)
  · διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.
  · Λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back – up / Data Recovery, script, λογισμικό κρυπτογράφησης, λογισμικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
  · Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο μέχρι το 20% της αξίας του.
  · Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.
 • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  · Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
  · Οργάνωσης και υποστήριξης εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων (coaching –mentoring).
  · Εφαρμογή της “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ DESIGN” για τη δημιουργία νέου ή βελτιωμένου προϊόντος/υπηρεσίας/ επιχειρησιακού συστήματος/ οργανωτικής διαδικασίας μέχρι και του ποσού των 5.000€.

· Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας.

 • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
  Αφορά εξειδικευμένους εργαστηριακούς ελέγχους και πιστοποιήσεις που δεν μπορούν να γίνουν από το εργαστήριο της επιχείρησης.
 • Μελέτες
  Περιλαμβάνονται ενδεικτικά δαπάνες για:
  · Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων σε διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων
 • · Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου, marketing plan.
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με
  αναγνωρισμένα πρότυπα
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
  Το κόστος παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμο για το 3% του συνολικού Π/Υ μέχρι του ποσού των 4.000€.

Η δαπάνη των άυλων επενδύσεων δεν θα υπερβαίνει το 50% της υποβαλλόμενης πρότασης. Η επιδότηση θα είναι 60%.

 1. ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 • Δαπάνες προβολής προϊόντων / υπηρεσιών.
  · Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού μέχρι ποσού 5.000€.
  · Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή μέχρι ποσού 5.000€ σε ειδικά έντυπα ή ειδικές ιστοσελίδες .
 • · Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα μέχρι ποσού 5.000€.
  · Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (έως και 3 ημέρες) που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του εξωτερικού σε αγορά –στόχο (In-Store promotion).
  · Αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μέχρι του ποσού των 3.000€.
  · Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας μέχρι ποσού 3.000€.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
  Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εμπορικές ή Διεθνείς Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.
  Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση.

Η δαπάνη της συμμετοχής σε εκθέσεις δεν θα υπερβαίνει το 40% της υποβαλλόμενης πρότασης. Η επιδότηση θα είναι 60%.

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 • Πρόσληψη προσωπικού
  Επιδότηση μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού υψηλών σχετικών προσόντων με γνώση ξένων γλωσσών και κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι 2 έτη. Το μέγιστο επιλέξιμο ετήσιο κόστος μισθοδοσίας ανά ΕΜΕ είναι 30.000€.
  Η πρόσληψη πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας για διάστημα ενός έτους πέραν της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης με τις ίδιες τουλάχιστον απολαβές. Ο νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος πρέπει:
  · να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 6 μήνες πριν την πρόσληψή του.
  · να έχει αποδεδειγμένα τουλάχιστον διετή εμπειρία και αυξημένα προσόντα σε αντικείμενο συναφές με τους στόχους του προγράμματος, γνώσεις τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας ή/και να διαθέτει συναφή τίτλο σπουδών με τον σκοπό του προγράμματος.
 • Εκπαίδευση προσωπικού
  Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) σε θέματα εξαγωγών και διεθνών πωλήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα πεδία κατάρτισης :
· Διαδικασία Εξαγωγών
· Όροι Παράδοσης (INCOTERMS)
· Όροι Πληρωμής, πιστοληπτικός έλεγχος
· Δίκτυα Διανομής
· Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα
· Ηλεκτρονικό Τελωνείο
· Συσκευασία & Labeling προϊόντων
· Τιμολογιακή Πολιτική
· Εξαγωγικό Marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς
· Διεθνείς πωλήσεις
· Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
· Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών
· Εμπορική ορολογία/αλληλογραφία ξένης γλώσσας
Η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης και να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Η δαπάνη μισθοδοσίας και εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει το 50% της υποβαλλόμενης πρότασης. Η επιδότηση της θα είναι 60%.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος και ενδεικτικά θα είναι:

Α.1 Εξέλιξη απασχόλησης στην επιχείρηση της τελευταία τριετίας /διετίας (για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις)

Α.2 Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών της επιχείρησης την τελευταία τριετία ή διετία

Α.3 Επενδυτική πολιτική της επιχείρησης

Α.4 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας της επιχείρησης

Α.5 Μεταβολή των αποτελεσμάτων της επιχείρησης προ φόρων και αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών) την τελευταία τριετία ή διετία

Α.6 Υφιστάμενη διεθνής παρουσία της επιχείρησης

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

B.1 Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου

Β.2 Ρεαλιστικότατα προϋπολογισμού – Τεκμηρίωση Δαπανών

Β.3 Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας

Γ. ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Γ.1 Ρεαλιστικότατα Χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

Γ.2 Απαιτήσεις Αδειοδότησης / Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου

Γ.3 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας)

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο στάδιο υποβολής της πρότασης η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την ύπαρξη της ίδιας της συμμετοχής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 4 Ιουνίου 2018 έως 1 Οκτωβρίου 2018.

Με βάση τα παραπάνω είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε μαζί σας  την επενδυτική σας πρόταση ώστε και έγκαιρα να έχει κατατεθεί και να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία αφού η επιλογή των προτάσεων θα γίνει σύστημα με βάση την βαθμολογία που θα πάρει η κάθε πρόταση.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.