Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών, τριών τουλάχιστον επιχειρήσεων, για δημιουργία της κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων για την επίτευξη:

 1. οικονομιών κλίμακας,
 2. τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας,
 3. τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 4. την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics,
 5. την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας,
 6. τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και
 7. την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Για το πρόγραμμα θα διατεθεί ποσό 32 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας με σημαντικά αυξημένα τα ποσά που αφορούν τις περιφέρειες που υστερούν σε ανάπτυξη και μεταξύ αυτών και τη Δυτική Ελλάδα.

Ποιοι δικαιούνται να υποβάλλουν προτάσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δημιουργούν ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον τρεις υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες.

Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία τουλάχιστον  υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση.

Στον κάθε σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία το πολύ υπό ίδρυση MME, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη Δράση είναι:

 • Υφιστάμενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας και 31/12/2019 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.
 • Υπό σύσταση ΜΜΕ η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας και η οποία θα ιδρυθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.

Υπογραμμίζεται ότι:

 • oι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) από τους επιλέξιμους της πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και τουλάχιστον από 31/12/2019.
 • οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ενεργό έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) της Πρόσκλησης πριν την υποβολή της πρότασης .
 • οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσής τους πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Είδη επενδυτικών σχεδίων – Επιδότηση 

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ  έως 3.000.000 ευρώ κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε μέλος/δικαιούχος του συνεργατικού σχήματος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να συμμετέχει μόνον σε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
 • να λειτουργεί με μορφές εταιρίας: Ανώνυμη, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός.
 • όταν γίνεται χρήση του ΑΡ.22 ΚΑΝ.651/2014 να είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης, β) δεν έχουν ακόμη προβεί σε διανομή κερδών, γ) δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης. Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα είτε καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα.
 • να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ . Η εν λόγω προϋπόθεση δεν αφορά τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 • να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που του αναλογεί.

Η Ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014.

Στο συνεργατικό σχήμα δεν πρέπει να συμμετάσχουν επιχειρήσεις συνδεδεμένες η συνεργαζόμενες μεταξύ τους.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 • Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους.
 • Δαπάνες Ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών.
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ  μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 13.00.

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30/07/2021 και ώρα 15.00.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας