Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ που αφορά στην επιδότηση της εξαγωγικής προσπάθειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού αρκεί μέχρι σήμερα να πραγματοποιούν εξαγωγές άνω του 2% του κύκλου εργασιών τους.

Έτσι το πρόγραμμα αφορά μόνο επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα.

Επίσης το πρόγραμμα δεν αποκλείει τη συμμετοχή σε εκθέσεις που οι επιχειρήσεις έχουν πάει σε προηγούμενο χρόνο.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Επιπλέον πρέπει να ικανοποιούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις στο σύνολό τους.

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
  • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
  • να λειτουργούν νόμιμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
 • να δεσμευτούν ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
 • να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις πρέπει να ανήκουν σε ένα από τους παρακάτω κλάδους:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Η επιχορήγηση είναι σε ποσοστό 50%.

Ο προϋπολογισμός για κάθε εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ.
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ.
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελλάδας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων εκπροσώπων της επιχείρησης , όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης.
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση.
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών.
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.).
 • Κόστος ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ φυλλαδίων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 18 Ιανουάριου 2018.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Οι δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας  πατώντας εδώ για την έγκαιρη προετοιμασία των προτάσεων σας αφού το πρόγραμμα αξιολογεί τις προτάσεις με βάση τη σειρά υποβολής.