Το επόμενο διάστημα αναμένονται, σε όλη τη χώρα προκηρύξεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ).

Τα προγράμματα θα προκηρυχτούν από τις περιφέρειες και θα αφορούν σε επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας από τους φορείς της αλληλέγγυας οικονομίας.

Φορείς που μπορούν να ενισχυθούν είναι αυτοί που συστήνονται και λειτουργούν με βάση τα
οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α).

Στο πλαίσιο της δράσης θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης θα ορίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες δαπανών του επενδυτικού τους σχεδίου που θα έχει διάρκεια 18 μηνών.

Η δράση θα στοχεύει :

 • Στη δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής
  κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  · Στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και
  · Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα προγράμματα  θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις φορείς που:

 • Λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο
  Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
  • Διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
  Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.
  • Διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
  • Εφόσον έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα.
  • Δημιουργούν τουλάχιστον μία τουλάχιστον θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχων θέσεων μερικής απασχόλησης ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
 • Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή αίτησης
  ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την
  έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης με δική τους ευθύνη.
  • Υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
  • Δεσμεύονται ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
  υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
  • Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την
  ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
 • Δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την
  ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά) και να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης.
 • Λειτουργούν σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο και δεν συστεγάζονται με άλλες επιχειρήσεις.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τα προγράμματα θα επιδοτούν τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης,
  θέρμανσης, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας θερμοκοιτίδων). Μέχρι το 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
 2. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
 • Αμοιβές νομικής, συμβουλευτικής και λογιστικής
  υποστήριξης μέχρι 2.000 €
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι 2.000 €
 • Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης
  ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000 € .
 • Λοιπές Αμοιβές Τρίτων.
 1. Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης ( σχεδιασμός και κατασκευή
  ιστοσελίδας, συμμετοχή σε εκθέσεις, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού) μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού.
 2. Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας και μέχρι το 100% του προϋπολογισμού.
 3. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας μέχρι το 3% του έργου.
 4. Προμήθεια αναλωσίμων μέχρι το 10% του προϋπολογισμού.
 5. Προμήθεια πρώτων υλών μέχρι το 10% του προϋπολογισμού.
 6. Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής -λοιπού εξοπλισμού μέχρι το 40% του προϋπολογισμού.
 7. Προμήθεια λογισμικού μέχρι το 10% του προϋπολογισμού.

Οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν δαπάνες διαμόρφωσης χώρων, εξοπλισμού θα πρέπει να μην διακόψουν τη δραστηριότητά τους για τα τρία επόμενα χρόνια σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που έχουν υποχρέωση λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους μετά την αποπληρωμή του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στο πληροφοριακό σύστημα www.ependyseis.gr.

Με την προκήρυξη των προγραμμάτων θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες για κάθε περιφέρεια.

Για πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.