ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υποβολή από  7 Δεκεμβρίου 2022  μέχρι 1 Μαρτίου 2023.

 

Το πρόγραμμα  «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Η συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε 73.227.620 €.

Το 70% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ το 30% θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 250.000 € και όχι πάνω από 6.000.000.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 7 Δεκεμβρίου 2022 και καταληκτική ημερομηνία η 1 Μαρτίου 2023.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες.

Το πρόγραμμα  στοχεύει στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας  4.0.

Επίσης στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής
νοημοσύνης
, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις υποβάλλουν υπάρχουσες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά οικονομικά στοιχεία.

Τα είδη των επιχειρήσεων μπορεί να είναι: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν αφορούν τα ακόλουθα πεδία:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

 1. μηχανολογικό εξοπλισμό,
 2. κτιριακές εγκαταστάσεις,
 3. ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 4. εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
 5. ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,
 6. υπηρεσίες ασφάλειας IT,
 7. υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
 8. πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 9. κόστη πιστοποίησης,
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης
  σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίηση» ανά κατηγορία ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

 1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας.
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.)..
 5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων,  συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου κλπ και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
 6. Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 7. Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
  Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν καινοτόμες πρακτικές ή και προϊόντα, ή εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων που καλύπτουν περισσότερους του ενός τομέα
  του βιομηχανικού οικοσυστήματος.
  Επισημαίνεται ότι η επένδυση θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο αν οι δαπάνες γίνουν αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης (με ευθύνη της επιχείρησης αν δεν εγκριθεί) ή αμέσως μετά την έγκρισή της.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 • Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται να πληρούνται οι κανόνες της εθνικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH), συμβάλλοντας στους ακόλουθους περιβαλλοντικούς στόχους:
● Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
● Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
● Βιώσιμη χρήση και προστασία του νερού και των θαλάσσιων πόρων.
● Κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της ανακύκλωσης.
● Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στον αέρα, στο νερό ή στο έδαφος.
● Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την έγκριση του προγράμματος με  δυνατότητα παράτασης έως 6 μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η επιδότηση εξαρτάται από την περιοχή και το μέγεθος των επιχειρήσεων με τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν ποσοστά επιδότησης μεταξύ 60 και 70% και τις μεσαίες 50 και 60% εκτός της Αττικής που έχει πολύ μικρότερα ποσοστά 25-45% και του Β. Αιγαίου που έχει για τις μικρές 75%.

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται σχεδόν το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης, με σημαντικές  εξαιρέσεις στον τομέα των τροφίμων και μικρότερες εξαιρέσεις σε άλλους κλάδους.

Επίσης ο τομέας της ανακύκλωσης, των εκδόσεων, των τεχνικών δοκιμών και της συσκευασίας εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.