ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επαναπροκήρυξε το πρόγραμμα που αφορά σε ενισχύσεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται στον τομέα της παραγωγής, εμπορίας και μεταποίησης αλιευμάτων.

Στον τομέα αυτό χρηματοδοτούνται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την εμπορία των αλιευμάτων,  επενδύσεις σε σκάφη για πρώτη επεξεργασία των ψαριών που αλιεύουν ώστε να διατηρούν τη φρεσκάδα τους αλλά και επενδύσεις στον τομέα της αξιοποίησης των αποβλήτων επεξεργασίας των ψαριών.

Οι δράσεις που επιδοτεί το πρόγραμμα είναι:

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.

Για το σκοπό αυτό δίνονται επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 1. στον εκσυγχρονισμό,
 2. επέκταση ή
 3.  ίδρυση μονάδωνκαι εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και
 4. στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2.  Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

Στην περίπτωση αυτή επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Τα επενδυτικά σχέδια για να επιλεγούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους παρακάτω στόχους:

 1. βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
 2. βελτίωση και παρακολούθηση των συνθηκών δημόσιας υγείαςκαι υγιεινής ή ποιότητας των προϊόντων,
 3. παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότηταςγια τομείς της αγοράς,
 4. μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
 5. βελτίωση της χρήσης ειδών χαμηλής ζήτησης, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων της μεταποιητικής διαδικασίας,
 6. παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων,
 7. εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ή ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής,
 8. εμπορία προϊόντων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις αλιείας και την υδατοκαλλιέργεια.

Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων δίνονται επιδοτήσεις για :

 1. Ίδρυση και μετεγκατάστασηεπιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων.
 2. Επέκταση και εκσυγχρονισμόςεπιχειρήσεων μεταποίησης για βελτίωση εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον καταναλωτή.
 3. Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντωνκαι προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.
 4. Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για αξιοποίηση των στοιχείων φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.
 5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντωνπροερχόμενων κυρίως απότοπικές εκφορτώσεις αλιείαςκαι την υδατοκαλλιέργεια (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής ή εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.
 6. Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
 7. Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτήκαθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για όλη τη χώρα θα διατεθεί ποσό της τάξης των 10.500.000 €.Ο προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι πάνω από20.000 € και μέχρι 3.000.000 €για τις περιοχές του στόχου σύγκλισης και 500.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.  Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Στο πρόγραμμα μπορουν να ενταθούν επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών ακόμη και Δημοτικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι από πολύ μικρές μέχρι και πολύ μεγάλες.

Ανάλογα όμως με το μέγεθος τους όμως λαμβάνουν και την αντίστοιχη επιδότηση όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

Για τις παραπάνω επιχειρήσεις ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή εγκατάστασης οι επιδοτήσεις είναι από 30 -60%.

ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα επιδοτεί δαπάνες για:

 1. την αγορά οικοπέδου (μέχρι το 10% του όλου έργου).
 2. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 3. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 4. την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
 5. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.
 6. την αγορά μέσων μεταφοράς.
 7. την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
 8. την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
 9. μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
 10. την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
 11. επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 12. εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.