Στο επόμενο μικρό διάστημα αναμένεται η προδημοσίευση και στη συνέχεια προκήρυξη ενός νέου προγράμματος που αφορά στην  ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας  εκτός του τουρισμού για τον οποίο αναμένεται ξεχωριστό πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός του προγράμματος και των προτάσεων.

Για το πρόγραμμα θα διατεθεί ποσό 100.000.000 € που θα είναι η επιχορήγηση και άρα θα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις μέχρι τα 200.000.000 € περίπου.

Η κάθε υποψήφια επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πρόταση από 30.000 μέχρι 400.000 € ενώ οι επιχειρήσεις του εμπορίου από 15.000 έως 100.000 €.

Σε ποιους κλάδους μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

Με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη θα παρουσιάσουμε τους κλάδους με τον γενικό τους τίτλο. Με την προκήρυξη θα έχουμε αναλυτικά τον κάθε κλάδο και τους υποκλάδους του (ΚΑΔ) που θα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

Έτσι οι βασικοί κλάδοι που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα είναι:

 1. Η Αγροδιατροφή  και η Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Τα Υλικά και οι Κατασκευές σε συγκεκριμένους ΚΑΔ
 4. Το Περιβάλλον
 5. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 6. Η Υγεία
 7. Το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και
 8. Οι Υπηρεσίες.

 Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν προτάσεις.

Πέραν του ότι οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις σε ΚΑΔ που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη ως επιλέξιμοι,  θα πρέπει να πληρούν και μια σειρά ακόμη προϋποθέσεων όπως:

 1. Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και να έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκ. € ή σύνολο ισολογισμού μέχρι 43 εκ. €.
 2. Να λειτουργούν σε μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ν. 4019/2011.
 3. Να υποβάλουν πρόταση σε μια περιφέρεια της χώρας.
 4. Να ικανοποιούν το κανόνα de minimis δηλαδή η αναμενομένη επιχορήγηση από το πρόγραμμα και οι όποιες άλλες επιχορηγήσεις έχουν λάβει τα τρία τελευταία χρόνια, με τον ίδιο κανόνα, να μην υπερβαίνουν τις 200.000 €.
 5. Να μπορούν να αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα είναι σημείο αποκλεισμού των προτάσεων.
 6. Να μπορούν να εκδώσουν άδεια λειτουργίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 7. Να υποβάλουν μια μόνο πρόταση ανά ΑΦΜ και
 8. Οι προτεινόμενες δαπάνες να μην έχουν επιδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.

Ποιες δαπάνες θα επιδοτούνται.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι επιδοτούμενες δαπάνες, σε κάθε πρόταση,  θα είναι:

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος. Θα υπάρχει περιορισμός και η δαπάνη αυτή ίσως δεν θα υπερβαίνει το 40%  του όλου έργου.
 2. Μηχανήματα παραγωγής και εργαστηρίων, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.
 3. Μεταφορικά Μέσα. Θα επιδοτούνται μόνο ηλεκτρικά οχήματα.
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης  κλπ.
 5. Προβολή και Προώθηση προϊόντων – Συμμετοχή σε Εκθέσεις.
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding.
 7. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου.
 9. Μισθολογικό Κόστος νέων εργαζόμενων και
 10. Έμμεσες Δαπάνες. Συνήθως καθορίζεται ένα ποσοστό επί του όλου έργου που πληρώνεται χωρίς αποδείξεις.

 Διάρκεια υλοποίησης των έργων και ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι 24 μήνες από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έγκρισης του έργου.

Οι δαπάνες θα γίνονται αποδεκτές από την ημέρα υποβολής της πρότασης και μέχρι να ολοκληρωθούν οι 24 μήνες υλοποίησης του έργου.

Εξυπακούεται ότι οι δαπάνες μέχρι την έγκριση του προγράμματος υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και επιδοτούνται μόνο αν εγκριθεί η πρόταση.

Με την προκήρυξη θα επανέρθομε με τις τελικές πληροφορίες υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.