ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προκήρυξε  το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που αφορά στην ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί τον τελευταίο χρόνο και  σε όλους τους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός του λιανεμπορίου, του τουρισμού και της εστίασης.

Προϋπολογισμός του προγράμματος -ποσοστά επιδότησης.

Για το πρόγραμμα θα διατεθεί ποσό 190.000.000 €.

Η κάθε υποψήφια επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλει πρόταση από 40.000 μέχρι 400.000 €.

Η επιδότηση θα είναι 45% και θα αυξάνεται κατά 5% αν καλύψει η επιχείρηση 1 ΕΜΕ  στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Επίσης περιοχές πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς καθώς και απομακρυσμένες θα έχουν 10% επιπλέον επιδότηση.

Περίοδος υποβολής των προτάσεων.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από τις 18 Δεκεμβρίου 2023 και λήγει στις 22 Μαρτίου 2024. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα και η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική και δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία υποβολής.

Απαιτείται προσοχή στη συμπλήρωση του φακέλου αφού η όποια έλλειψη θα απορρίπτει  την πρόταση χωρίς να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία.

Σε ποιους κλάδους μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

Με βάση την προκήρυξη μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από μεγάλο εύρος έτσι εντάσσονται ιδρύσεις επιχειρήσεων από τους παρακάτω κλάδους:

 • Αρκετοί από τους υποκλάδους της παραγωγής τροφίμων αλλά και με σημαντικές εξαιρέσεις,
 • Ποτοποιίας,
 • Παραγωγή υφασμάτων και ενδυμάτων,
 • Τα δέρματα και παπούτσια,
 • Προϊόντα ξύλου και χαρτιού,
 • Εκτυπώσεις, χρώματα και χημική βιομηχανία,
 • Παραγωγή απορρυπαντικών και λιπασμάτων,
 • Παραγωγή φαρμάκων,
 • Το γυαλί και οικοδομικά υλικά,
 • Μεταλλικά υλικά,
 • Τηλεφωνία, ηλεκτρολογικό υλικό και όργανα διαφόρων χρήσεων,
 • Θερμοσίφωνες, μηχανές κλπ.
 • Υπηρεσίες επισκευής, εγκατάστασης και συντήρησης,
 • Υπηρεσίες ανακύκλωσης,
 • Υπηρεσίες διαδικτύου, λογιστικής συμβολαιογράφου,
 • Υπηρεσίες διάγνωσης και υγείας αλλά και εκατοντάδες άλλες  δραστηριότητες που εμπεριέχονται στις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες.

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να υποβάλλονται προτάσεις.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε σειρά δεσμεύσεων που αποκλείουν μεγάλο αριθμό επενδυτών από την υποβολή προτάσεων. Έτσι για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει οι επενδυτές να καλύπτουν όλες τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους και να έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκ. € ή σύνολο ισολογισμού μέχρι 43 εκ. €.
 2. Θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
 3. Δεν μπορούν να υποβάλλουν ή να μετέχουν σε επενδυτικά σχήματα Φυσικά η Νομικά πρόσωπα, ως εταίροι, αν διαθέτουν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια. Άρα σημερινοί επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποβάλουν προτάσεις.
 4. Για να υποβληθεί πρόταση θα πρέπει οι επενδυτές:
  1. Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ,
  2. ή αίτηση έκδοση αυτής
  3. ή προέγκριση οικοδομικής άδειας
  4. ή βεβαίωση όρων δόμησης
  5. ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η άδεια βαθμολογείται και όσο πληρέστερη είναι η άδεια τόσο μεγαλύτερη είναι και η βαθμολογία.
 5. Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 6. Να έχουν ενοικιαστήριο ή συμβόλαιο του χώρου που θα γίνει η επένδυση.
 7. Να λειτουργούν σε μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ν. 4019/2011.
 8. Να υποβάλουν πρόταση σε μια περιφέρεια της χώρας.
 9. Να ικανοποιούν το κανόνα de minimis δηλαδή η αναμενομένη επιχορήγηση από το πρόγραμμα και οι όποιες άλλες επιχορηγήσεις έχουν λάβει τα τρία τελευταία χρόνια, με τον ίδιο κανόνα, να μην υπερβαίνουν τις 200.000 €.
 10. Να μπορούν να αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα είναι σημείο αποκλεισμού των προτάσεων αλλά και σημείο βαθμολόγησης της πρότασης. Η ίδια συμμετοχή βαθμολογείται με πολύ μεγάλο συντελεστή και θα είναι αυτή που θα δώσει την μέγιστη βαθμολογία σε κάθε πρόταση. Η ίδια συμμετοχή θα μπορεί να αποδειχτεί:
  1. Με τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες αναφέρουν: α) τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των εταίρων/μετόχων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και β) τα μέσα διαθέσιμα υπόλοιπα του προηγούμενου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσό που γίνεται αποδεκτό είναι το μικρότερο από τα δύο παραπάνω. Η ημερομηνία διαθεσίμων υπολοίπων θα πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τραπεζικές βεβαιώσεις για όλους τους εταίρους/μετόχους.
  2. Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του.
  3. Εναλλακτικά βεβαίωση τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Η κάλυψη της συμμετοχή κατά εκατό τις εκατό με ίδια κεφάλαια ή έγκριση δανείου δίνει τη μέγιστη βαθμολογία.
 11. Οι προτεινόμενες δαπάνες να μην έχουν επιδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα.

Με βάση τα παραπάνω υπάρχει μεγάλος  περιορισμός στην υποβολή των προτάσεων και  οι επενδυτές θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να μπορούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις άλλως να μην προχωρήσουν τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής πρότασης.

Ποιες δαπάνες θα επιδοτούνται.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι επιδοτούμενες δαπάνες, σε κάθε πρόταση,  θα είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος μέχρι το 80% του προτεινόμενου προϋπολογισμου.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).

 Διάρκεια υλοποίησης των έργων και ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων θα είναι 24 μήνες από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έγκρισης του έργου.

Οι δαπάνες θα γίνονται αποδεκτές από την ημέρα προκήρυξης του προγράμματος (18 Δεκεμβρίου) και μέχρι να ολοκληρωθούν οι 24 μήνες υλοποίησης του έργου μετά την έγκρισή του.

Εξυπακούεται ότι οι δαπάνες μέχρι την έγκριση του προγράμματος υλοποιούνται με ευθύνη του επενδυτή και επιδοτούνται μόνο αν εγκριθεί η πρόταση.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν συγκριτικά και άρα όσες έχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα εγκριθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΤΗΛ: 2610339754, 6946336882
email: akatis@anelixi.eu