ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

Προκηρύχτηκε και θα δέχεται προτάσεις μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2013  το πρόγραμμα “Ενίσχυσης Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης − παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (“ict4growth”)”.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιώνπροστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ταπροϊόντα και οι υπηρεσίεςπου θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν μπορούν να απευθύνονται τόσο σεμεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν τοτελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Το πρόγραμμα“ict4growth” στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας,με υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στόχο έχουν τηνανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.

Οι παραπάνω επενδύσεις θα πρέπει να  στοχεύουν κυρίως:

 • Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
 • Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • Στη δημιουργίανέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίαςπου δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Σε κάθε περίπτωση, τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να:

 • είναι  ώριμα τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικά σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται,
 • αξιοποιούντεχνολογίες αιχμής,
 • χαρακτηρίζονται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης,
 • απευθύνονται σε σαφώς ορισμένη αγορά − στόχο και καλύπτουν διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής,
 • είναι ανταγωνιστικά σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Γι αυτό και από το πρόγραμμα δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς / αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 1. Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 2. Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).
 3. Τουρισμό, ΠολιτισμόκαιΨυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.).
 4. Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).
 5. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 6. Μεταφορές.
 7. Τηνέαπαγκόσμιααγοράτου Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.)

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται:

Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια (300.000 -5.000.000 €).

Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους(5.000.000 -20.000.000 €). .

Οι επενδύσεις της δεύτερης κατηγορίας είναι δεκτές μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, υπό την αίρεση συμμετοχής επιχείρησης του εξωτερικού σε σύμπραξη, σύμφωνα με τους ειδικότερους περιορισμούς που τίθενται στον οδηγό της Δράσης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης ακολουθεί την παρακάτω κατανομή:

Περιφερειακή Κατανομή Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης

Επιχειρησιακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα Περιφέρεια Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 80.000.000
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης Κεντρική Μακεδονία 15.000.000
Δυτική Μακεδονία 2.000.000
ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου Στερεά Ελλάδα 2.000.000
ΠΕΠ Αττικής Αττική 20.000.000
ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο 1.000.000
Σύνολο 120.000.000

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτειδύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσειςτων επενδυτικών σχεδίων:

• Φάση Α:Υποστήριξη τηςΈρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων  υπηρεσιών (R&Dstage)

• Φάση Β: Υποστήριξη τηςεμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercializationstage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν να καλύπτουνκαι τις δύοπαραπάνωΦάσεις ή να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.

ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν  τις παρακάτω κατηγορίες.

 1. Ενέργειεςπροετοιμασίας & σχεδιασμού, επιδότηση 50%
 2. Ενέργειεςβιομηχανικής έρευνας, επιδότηση μέχρι 70% ή 80% σε συμπράξεις
 3. ΕνέργειεςΑνάπτυξης, επιδότηση μέχρι 45% ή 60% σε συμπράξεις
 4. Ενέργειεςαπόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας,  επιδότηση μέχρι 45% ή 60% σε συμπράξεις
 5. Ενέργειεςδιαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμούτης  έρευνας και ανάπτυξης, επιδότηση μέχρι 45% ή 60% σε συμπράξεις
 6. Ενέργειεςεγκατάστασης και θέσης σε λειτουργίαπαραγωγικών υποδομών, επιδότηση μέχρι 35% ή 60% στη Δυτική Ελλάδα
 7. Ενέργειεςπροετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας, επιδότηση μέχρι 35% ή 60% στη Δυτική Ελλάδα
 8. Ενέργειεςεπιχειρηματικής δικτύωσης,  επιδότηση μέχρι 50%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται ηημερομηνία της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στη Δράση «ict4growth».

Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80%του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνεςκαι η Α φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.

Το ύψος του ελάχιστου και μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά Κατηγορία Επένδυσης ορίζεται ως ακολούθως:

Ελάχιστος προϋπολογισμός Μέγιστος προϋπολογισμούς
Κατηγορία Ι 300.000 5.000.000
Κατηγορία ΙΙ 5.000.000 20.000.000

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες  επικοινωνήστε μαζί μας.