Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα, μετά από επεξεργασία, την ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα επιδιώκεται:

– Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις (υποδομών και εξοπλισμού) που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών.

– Η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας (πχ. Key Enabling Technologies) στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

– Η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά.

– Η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για το πρόγραμμα θα διατεθεί το ποσό των 40.000.000 ευρώ. Από αυτά το 65 % του προϋπολογισμού θα διατεθεί σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υφιστάμενες επιχειρήσεις  οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις  οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια.
 • να δραστηριοποιείται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.
 • να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.
 • η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.
 • να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους .
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
 • να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • να διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • να διαθέτει τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες.
 • να, διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.
 • Στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την άδεια λειτουργίας.
 • Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ -ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το ύψος των επενδύσεων θα είναι από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.

Η επιδότηση από 20-55% ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα επενδυτικά σχέδια για να είναι επιλέξιμα θα πρέπει να εξυπηρετούν την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ – Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης της Δράσης.

Επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/

Ποσό στον Επιχορηγούμενο

Προϋπολογισμό του Έργου

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος 25%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 100%
3 Μεταφορικά μέσα 30%
4 Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών 5% (και μέχρι7.000€ ανά σύστημα διαχείρισης)
5 Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 5%
6 Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις 15%
7 Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 10%
8 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη 10%

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι δέκα οκτώ (18) μήνες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Θα γίνεται από  07 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.