Νέα παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι  14 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκήρυξε ένα εξειδικευμένο προγράμματος που στοχεύει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, της διαχείρισης αποβλήτων, του logistics καθώς και των εκδόσεων με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών καθώς και Συνεταιρισμοί και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα στοχεύει στις επιχειρήσεις κυρίως των εννέα στρατηγικών τομέων προτεραιότητας της χώρας.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) με βάση την προκήρυξη,
 • Οι Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης,
 • Οι Υπό Σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τους δηλούμενους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής,
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.,
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση,
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ..

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δαπάνες:

 1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας. Ειδικές διαμορφώσεις χώρων. Η όλες δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν το 40% της όλης επένδυσης.
 2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.  Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ερευνητικός, εργαστηριακός, ποιοτικού ελέγχου κλπ). Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής. Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης. Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης. Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ύδατος και προστασίας περιβάλλοντος.  Οι παραπάνω δαπάνες μπορεί να καλύπτουν και το 100% της επένδυσης.
 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, μέχρι 120 ανθρωπομήνες ή 30% του συνολικού κόστους του έργου. Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περιορισμοί ως προς το είδος των εργαζόμενων που θα πρέπει να καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άνεργοι κλπ).

Εκπαίδευση Προσωπικού μέχρι 30.000 €.

 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού. Καλύπτει όλων των ειδών τις προτάσεις.

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή

άλλο  παρεμφερές αυτού. Η κατηγορία αυτή αφορά τα έργα που ακολουθούν τον κανόνα de minimis.

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Επιδοτείται η αγορά μεταφορικών μέσων (περονοφόρα κλπ) για τις ανάγκες της επιχείρησης στο εσωτερικό της.

Επίσης το πρόγραμμα επιδοτεί την αγορά επαγγελματικών μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιούνται εκτός της επιχείρησης για μεταφορά εξοπλισμού και υλικών. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχει περιορισμός ώστε το κόστος της να μην υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

 1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Δαπάνες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας και εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης. Δαπάνες προβολής – προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. Δαπάνες ψηφιακής προβολής της επιχείρησης. Το σύνολο των δαπανών δεν ξεπερνά το 10% του έργου ή τις 30.000 €. Η κατηγορία αυτή αφορά τις επενδύσεις που ακολουθούν τον κανόνα de minimis μόνο.
 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων μέχρι 4.000 €. Δαπάνες μελέτης, εφαρμογής & πιστοποίησης προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών , μέχρι 30.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Περιφέρεια θα διαθέσει για το πρόγραμμα το ποσό των 10.000.000 €. 

Κατά κανόνα αν υπάρξει υπερβάλλουσα ζήτηση η περιφέρεια αυξάνει τον προϋπολογισμό για να καλύψει κατά το δυνατόν το σύνολο των θετικά αξιολογημένων  προτάσεων.

Η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υποβάλλει πρόταση από 20.000 έως 1.000.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες από την ημέρα έγκρισης της κάθε επένδυσης.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος αφορά σε επενδύσεις που υλοποιούνται με βάση τον κανονισμό EE 1407/2013 de minimis.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μέχρι 3000.000 € και εφόσον δεν έχουν άλλες επιδοτήσεις με αυτόν τον κανονισμό ή αν έχουν θα πρέπει οι υπάρχουσες μαζί με την αιτουμένη επιδότηση να μην υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 € για τα τρία τελευταία χρόνια.

Σε αυτές τις επενδύσεις το ποσοστό επιδότησης είναι σαφώς μεγαλύτερο από τις μεγαλύτερες επενδύσεις, όπως φαίνεται και στη συνέχεια.

Το δεύτερο σκέλος αφορά επενδύσεις που μπορεί να φτάνουν μέχρι 1.000.000 € και δεν έχουν περιορισμό ως προς τον κανόνα de minimis ακόμα και αν έχει καλυφτεί αυτός από άλλες επενδύσεις.

Σε αυτές τις επενδύσεις υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις επιμέρους δαπάνες αλλά και τα ποσοστά επιδότησης των είναι χαμηλότερα από τις επενδύσεις de minimis.

Με βάση τις παραπάνω διαφοροποιήσεις αλλά και τις διαφοροποιήσεις στις δαπάνες, είναι σκόπιμο οι επιχειρήσεις να συνεργασθούν με το σύμβουλό τους ώστε με βάση τις ανάγκες τους να καταλήξουν σε ποια από τις δύο κατηγορίες θα υποβάλλουν την πρότασή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ίδια συμμετοχή στην επένδυση μπορεί να είναι ίδια κεφάλαια ή / και δανεισμός.

Στην περίπτωση των ίδιων κεφαλαίο η επιχείρηση δεν είναι αναγκαίο να αποδείξει, στο στάδιο υποβολής της πρότασης, την υπάρξει των ιδίων κεφαλαίων όπως συμβαίνει συνήθως στα προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση του έργου και την εξόφληση των τιμολογίων τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση έχει καλύψει την ίδια της συμμετοχή.

Έτσι η υποβολή των προτάσεων, κυρίως αυτή τη δύσκολη συγκυρία, γίνεται ευκολότερη στον τομέα της κάλυψης της ίδιας συμμετοχής.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από την 06 Οκτωβρίου 2020 το μεσημέρι έως την 14 Απριλίου 2021  και ώρα 15:00.

ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επιδότηση διαμορφώνεται σε :

 • 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις στις εκτός de minimis επενδύσεις.
 • 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στις εκτός de minimis επενδύσεις.
 • 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (στον κανόνα de Minimis)
 • 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (στον κανόνα de Minimis).

Οι μεγαλύτερες επιδοτήσεις αφορούν τον κανόνα de minimis  για σχετικά μικρότερες επενδύσεις και επιχειρήσεις που την τελευταία τριετία δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις με αυτόν τον κανόνα πάνω από 200.000 € μαζί με την προτεινόμενη.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Πέραν της προκαταβολής ο δικαιούχος δύναται να λάβει το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης σε τρεις δόσεις:

Α. Με την υλοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 30% και μέχρι 80% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μέχρι δύο ενδιάμεσες καταβολές).

Β. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελική καταβολή).

Η επιλεξιμότητα των δαπανών αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την αίτηση υποβολής στο πρόγραμμα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα, όπως και το σύνολο σχεδόν των προγραμμάτων, αξιολογεί τις προτάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και τις κατατάσσει βαθμολογικά έτσι ώστε όσες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία να χρηματοδοτηθούν.

Οι στόχοι που πρέπει να καλύπτει η επένδυση ώστε να λάβει ικανοποιητική βαθμολογία, πέραν των ιστορικών της οικονομικών στοιχείων είναι οι παρακάτω που πρέπει να καλύπτονται ικανοποιητικά και στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Στόχος του θα είναι ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Στα κριτήρια αξιολόγησης έμφαση θα δίδεται στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Στόχος της δράσης θα είναι να ευθυγραμμιστούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις με ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη διεθνή παρουσία των Ελληνικών Επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους σε όλους τους τομείς.

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Ο τρίτος στόχος επικεντρώνεται στη στήριξη των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση και να προετοιμαστούν για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Εξυπακούεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση που να καλύπτει και τους τρεις παραπάνω στόχους με βάση τις ανάγκες της και το σχεδιασμό της.

Εφόσον σκοπεύετε να αξιοποιήσετε το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας, για να διαμορφώσουμε την τελική σας πρόταση με βάση τις ανάγκες σας αρχικά αλλά και τις απαιτήσεις του προγράμματος για να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία και επιδότηση της επένδυσής σας.

Πατήστε εδώ να δείτε τις κατηγορίες επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που εντάσσονται στο πρόγραμμα.