Αναμένετε η προκηρύξη σειρά μικρών προγραμμάτων που αφορούν στοναγροτικόχώροκαι την ύπαιθρο μετά την Υπουργική που υπογράφτηκε από με τίτλο «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» που αφορά το πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013”.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα μέτρα τωνιδιωτικών επενδύσεων, οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες αξιολόγησης – παρακολούθησης και ελέγχου, οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων εφαρμογής, το χρηματοδοτικό πλαίσιο κλπ.

Με βάση την απόφαση θα προκηρυχτούν τα παρακάτω επιμέρους προγράμματα.

1.Διαφοροποίησηπρος μη γεωργικές δραστηριότητες.

Με βάση το πρόγραμμα προβλέπεται η ενίσχυσηεπενδύσεων που υλοποιούνται από αγρότες και μέλη των οικογενειών των.

Οι προτεινόμενες επενδύσεις θα πρέπει να διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της μέχρι τώρα γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δεν σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λ.π.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανάεπένδυση θα μπορεί να φτάνει μέχρι 600.000€και ηεπιχορήγηση μέχρι 60%.

2. Στήριξη τηςδημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο πρόγραμμα προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων (βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ).

Και σε αυτό το πρόγραμμα ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση θα μπορεί να φτάνει μέχρι600.000€ και η επιχορήγηση μέχρι 60%.

3. Ενθάρρυνσητουριστικών δραστηριοτήτων.

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά σε ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στηβελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος.Στον τομέα αυτό προβλέπονται επενδύσεις σε:

o μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης,

o γραφεία οργάνωσης – πληροφόρησης και προώθησης τουρισμού,

o επιχειρήσει παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, χώρους εστίασης και αναψυχής, κλπ με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην προβολή-προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

Και σε αυτό το πρόγραμμα ο συνολικός προϋπολογισμός ανά επένδυση θα μπορεί να φτάνει μέχρι600.000€ και η επιχορήγηση μέχρι 60%.

4.Βασικές υπηρεσίεςγια την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό.Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται :

o η ενίσχυσηπολιτιστικών εκδηλώσεωνπου σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα,

o η ανάδειξη και διατήρηση τηςτοπικής πολιτιστικής κληρονομιάςκαθώς και

o ηστήριξη πολιτιστικών φορέωνγια μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών, κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση φτάνει μέχρι3 0.000€ με επιδότηση μέχρι 75%.

Μέσω του προγράμματος τοπικοί φορείς θα μπορούν να υλοποιήσουν επενδύσεις στους προαναφερθέντες τομείς.

5.Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών.

Το πρόγραμμα αφορά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης εξωτερικών όψεων κτισμάτων στα πλαίσια της συνολικής αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών των περιοχών παρέμβασης του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση θα φτάνει μέχρι40.000€ με επιδότηση μέχρι 60%.

6. Διατήρηση καιαναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς.

Σε αυτό το πρόγραμμα προβλέπονται παρεμβάσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου και συγκεκριμένα κτισμάτων /στοιχείων αγροτικής /πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, κλπ).

Οι επενδύτες θα μπορούν να αποκαταστήσουν τις παραπάνω υποδομές ώστε αν είναιεπισκέψιμεςή και λειτουργικές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά πρόταση φτάνειμέχρι 200.000€ με μέγιστη επιδότηση 75%.

Για προετοιμασία των προτάσεων σας  επικοινωνήστε μαζί μας.