Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ολοκληρώσει της διαδικασία ψήφισης  του νέου αναπτυξιακού νόμου με αριθμό 4887/2022  που σαφώς βασίζεται στον υπάρχοντα 4399/2016 με όλες του τις τροποποιήσεις αλλά έχει και σημαντικές διαφορές.

Με βάση το τελικό κείμενο με το νέο νόμο θα έχουμε τις παρακάτω ουσιαστικές διαφορές.

Ποσοστά επιδότησης

Στον τομέα του ποσοστού επιδοτήσεων και με δεδομένο ότι έχει αλλάξει ο ισχύον κανονισμός, από τον Ιανουάριο του 2022 τα μέγιστά ποσοστά επιδότησης σε επίπεδο χώρας θα είναι τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΚΑΤΆ  ΚΕΦΑΛΗ ΑΕΠ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧ % ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΜΕ
Aνατολική Μακεδονία, Θράκη 47,67 50% 60% 70%
Ήπειρος 48,67 50% 60% 70%
Βόρειο Αιγαίο 49,00 50% 60% 70%
Δυτική Ελλάδα -Ευρυτανία 50,33 50% 60% 70%
Θεσσαλία 52,67 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία 47,67 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 53,67 50% 60% 70%
Πελοπόννησος 56,67 40% 50% 60%
Κρήτη 58,33 40% 50% 60%
Δυτική Μακεδονία 59,67 40% 50% 60%
Στερεά Ελλάδα 62,33 40% 50% 60%
Ιόνια Νησιά 63,33 40% 50% 60%
Νότιο Αιγαίο 73,67 30% 40% 50%

Έτσι μια μικρή επιχείρηση στις πρώτες περιφέρειες του πίνακα θα επιδοτηθεί με το 70% των δαπανών που θα εγκριθούν. Αντίστοιχα μια μεσαία με 60% και μια μεγάλη με 50%.

Ποσοστά σαφώς πολύ μεγάλα σε σχέση με παλιότερους νόμους.

Καθεστώτα ενίσχυσης.

Ο νέος νόμος διευρύνει τον αριθμό των καθεστώτων που είχε ο προηγούμενος και πλέον θα έχουμε 13 ειδών προκηρύξεις με στόχο οι επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους, να μπορούν να αξιοποιούν το πλέον πρόσφορο γι αυτές καθεστώς με τις ιδιαιτερότητες του που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα με τις επενδυτικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τα νέα καθεστώτα θα είναι τα παρακάτω:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11. Μεγάλες επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Στο νόμο αναλύεται το κάθε καθεστώς ως προς τα είδη των επενδύσεων που θα επιδοτεί αλλά και το είδος της επιδότησης που μπορεί να λάβει η κάθε επιχείρηση από το συγκεκριμένο καθεστώς.

Ύψος επενδύσεων

Και σε αυτό το νόμο το ελάχιστο ύψος της κάθε επένδυσης θα έχει ως εξής:

1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

500.000 € για τις μεσαίες επιχείρησης.

250.000 € για τις μικρές.

100.000 €για τις πολύ μικρές και

50.000 € για συνεταιρισμούς ΚΟΙΣΕΠ κλπ.

Τόπος υποβολής των αιτήσεων.

Με το νέο νόμο το σύνολο των επενδύσεων, άνω των 1.000.000 €, θα υποβάλλονται, στο σύνολό τους, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και μόνο οι επενδύσεις κάτω από αυτό το ποσό, και όχι για όλα τα καθεστώτα, θα υποβάλλονται στις περιφέρειες.

Παρατηρούμε έτσι  μια υπερσυγκέντρωση στην Αθήνα με όσα αρνητικά γνωρίζουν οι μικροί κυρίως επενδυτές που εξυπηρετούνταν από τις περιφέρειες.

Αξιολόγηση των επενδύσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης πλέον αλλάζει και αυτή θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που αποτελείται από τρία έως πέντε άτομα. Θα τις απαρτίζουν  είτε  εκπρόσωποι φορέων ή υπηρεσιακοί του Υπουργείου ή και από μέλη του μητρώου αξιολογητών.

Επίσης η αξιολόγηση θα μπορεί να γίνεται  από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών.

Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση γινόταν από εξωτερικούς αξιολογητές με τυχαία επιλογή.

Στον νέο καθεστώς οι επιτροπές θα ορίζονται από τον Υπουργό ή τον Περιφερειάρχη.

Στο νόμο ορίζονται χρόνοι που θα ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις. Για μεν τις συγκριτικές αξιολογήσεις ορίζεται χρόνος 45 ημέρων από την λήξη της περιόδου υποβολής για δε τις περιπτώσεις άμεσης αξιολόγησης χρόνος 30 ημερών.

Βεβαίως και μέχρι τώρα υπήρχαν χρόνοι που ποτέ δεν τηρήθηκαν και ποτέ κανένας δεν λογοδότησε γι αυτό.

Μένει να αποδειχτεί ότι τώρα θα αλλάξει κάτι. Ποινές πάντως δεν προβλέπονται.

Έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων

Ο νόμος ορίζει ότι οι έλεγχοι μπορεί να είναι διοικητικοί ή επιτόπιοι.

Οι διοικητικοί θα γίνονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου ή των Περιφερειών καθώς και από όργανα, που διαμορφώνονται από τις υπηρεσίες, με ένα μέλος του να προέρχεται από τυχαία επιλογή και τα υπόλοιπα να διορίζονται από την υπηρεσία. Επίσης μπορεί να γίνουν από ελεγκτικές εταιρίες (ορκωτών λογιστών)  με πρόταση του επενδυτή και με το κόστος τους που θα το επωμίζεται ο  επενδυτής.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται μόνο από όργανα που αναφέρθηκαν παραπάνω ή ελεγκτικές εταιρίες.

Είδη ενισχύσεων

Και σε αυτό το νόμο οι ενισχύεις  μπορεί να είναι :

 1. Άμεση επιχορήγηση σε χρήμα κατά περίπτωση και υπό προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε καθεστώς. Γενικά από την ανάλυση των 13 καθεστώτων προκύπτει ότι αυτός ο νόμος έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες να δώσει άμεσες επιχορηγήσεις σε χρήμα από τον προηγούμενο και σε πολλές περιπτώσεις με το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης της περιοχής και όχι μειωμένο όπως ήταν μέχρι τώρα.
 2. Φορολογική απαλλαγή. Η επιχείρηση μπορεί να εκπέσει το σύνολο της αναλογούσας επιδότησης στη  διάρκεια  των επόμενων 15 ετών από την ολοκλήρωση του 50% του έργου. Αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει σε όλα τα καθεστώτα.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Αφορά σε δαπάνες εξοπλισμού που αγοράζεται με Leasing. Η επιδότηση αφορά το κόστος κτήσης του εξοπλισμού σύμφωνα με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Αφορά σε αυτοτελή διαδικασία επιδότησης των νέων θέσεων που δημιουργούνται από την επιχείρηση.

Οι επενδυτές θα πρέπει να συνυπολογίσουν, στα οφέλη της επένδυσης μέσω του αναπτυξιακού νόμου, όπως και του προηγούμενου ότι τα ποσά της επιδότησης, όλων των παραπάνω κατηγοριών,  δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. Έτσι υπάρχει σημαντική βοήθεια από το νόμο και από αυτή την απόφαση.

Προκήρυξη καθεστώτων

Οι προκηρύξεις όλων των καθεστώτων θα έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο που θα δέχονται προτάσεις.

Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη για κάθε καθεστώς θα γίνεται μια φορά το χρόνο.

Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος, κάθε προκήρυξης, τους τρεις μήνες χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

Στη συνέχεια θα αναδειχθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε καθεστώτος συνοπτικά ώστε ο αναγνώστης να έχει υπόψη του τι περίπου θα ισχύει.

Είναι προφανές ότι με την ψήφιση του νόμου οι επενδυτές θα πρέπει να απευθύνονται στους συμβούλους τους, να αναλύουν το είδος των επενδύσεων που έχουν ανάγκη και με βάση τα καθεστώτα και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να επιλέγεται το καθεστώς που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης.

 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων και οι επιμέρους δαπάνες που επιδοτούνται δεν θα αναφερθούν εδώ αφού είναι παρεμφερείς σε όλα τα καθεστώτα.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 1. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση και στην κατηγορία του Leasing.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 1. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν:

 • στην πρωτογενή παραγωγή,
 • στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία,
 • στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 • στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό,
 • στη μεταποίηση και
 • στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης και της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Η ενίσχυση είναι στο μέγιστο ποσοστό της περιοχή εγκατάστασης της μονάδας.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 1. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.

 1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.

 1. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 80% ή  100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση, κατά περίπτωση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και στις περιφέρειες και με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 80% ή  100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση, κατά περίπτωση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Στο καθεστώς αυτό πέραν των συνήθων επενδύσεων εντάσσονται και επενδύσεις για:

 • συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 • επαγγελματική κατάρτιση
 • ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά ή στις περιφέρειες και με τη μέθοδο της συγκριτικής  αξιολόγησης.

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της χώρας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 80% ή  100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση, κατά περίπτωση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά ή στις περιφέρειες και με τη μέθοδο της συγκριτικής  αξιολόγησης.

 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια.
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 80% ή  100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση, κατά περίπτωση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά ή στις περιφέρειες και με τη μέθοδο της συγκριτικής  αξιολόγησης.

 1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να  επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας , να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση. 

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά και με τη μέθοδο της άμεσης  αξιολόγησης.

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360Ο

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων δεν υπάγονται σε άλλα καθεστώτα του νόμου και τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Στο καθεστώς δίνονται όλα τα κίνητρα και η επιχορήγηση είναι το 80% ή  100% του ποσοστού της περιοχής που γίνεται η επένδυση, κατά περίπτωση.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται κεντρικά ή στις περιφέρειες και με τη μέθοδο της συγκριτικής  αξιολόγησης.

Με την ψήφιση του νόμου και δεδομένου ότι θα διατηρηθούν όλες οι εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις του υπάρχοντος νόμου, είναι σαφές, ότι θα γίνει σχετικά γρήγορα και η προκήρυξη των καθεστώτων ή μέρους τους τουλάχιστον.

Η μεγαλύτερη πλέον πολυπλοκότητα του νέου νόμου, με τον μεγάλο αριθμό καθεστώτων, κάνει περισσότερο επιτακτική την ανάγκη εμπείρων συμβούλων και στο σχεδιασμό αλλά και στην υλοποίηση των επενδύσεων που θα ενταχθούν στο νέο νόμο.

Με βάση την τελική μορφή του νόμου στον τομέα του τουρισμού επιδοτούνται.

 1. Για ιδρύσεις και επεκτάσεις ξενοδοχείων μόνο των 4 αστέρων ή μετατρέπονται σε 4 αστέρων στην επέκταση.
 2. Για εκσυγχρονισμούς παραμένει η κατηγορία των 3 αστέρων.
 3. Στα παραδοσιακά μόνο όσα μπορούν να είναι τριών αστέρων επιδοτούνται και αυτό δημιουργεί δυσκολία  στον χαρακτηρισμό τους και άρα και την επιδότησή τους.
 4. Επιδοτεί ο νέος νόμος και την ίδρυση ξενώνων υπό προϋποθέσεις καθώς και την ίδρυση οίκων ευγηρίας.

Ως προς τη συμμετοχή των κτιριακών στις επενδύσεις αυτή μπορεί να είναι  45% του συνόλου της επένδυσης για όλες τις επενδύεις  εκτός :

 1. των τουριστικών επενδύσεων που τα κτίρια φτάνουν μέχρι το 60% του έργου
 2. στις επενδύσεις logistics μου φτάνουν το 70% του έργου και
 3. των παραδοσιακών τουριστικών μονάδων που φτάνει το 80% του έργου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου σε σύντομο χρόνο θα ξεκινήσει η διαδικασία των προκηρύξεων των καθεστώτων και άρα η προετοιμασία θα πρέπει να γίνει άμεσα από τους ενδιαφερόμενους.

Για να δείτε αναλυτικά το νόμο πατήστε εδώ.

Για αναλυτική παρουσίαση και προετοιμασία των επενδύσεων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.