Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2023

Προκηρύχτηκε το δεύτερο  καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου, για δεύτερη φορά, που αφορά τη  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Στο καθεστώς μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις ΜΟΝΟ σε μία των παρακάτω μορφών:

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων,
 2. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων και αφού παρέλθει
  πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής
  της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.
 3. Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για 2 τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων.
 4. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε
  κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.
 5. Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3 τουλάχιστον αστέρων.
 6. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 7. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:
  α. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,
  iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

γ. κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών και
δ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα.

 1. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4 τουλάχιστον αστέρων και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Γι’  αυτή την περίοδο θα διατεθεί ποσό 150.000.000 € εκ των οποίων τα 75.000.000 € για φορολογική απαλλαγή και τα υπόλοιπα για όλες τις άλλες μορφές επιδότησης.

Περίοδος και περιοχή υποβολής προτάσεων.

Ως  ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 12η Ιουνίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2023, μετά την παράταση που έχει δοθεί.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα https://opsan.mindev.gov.gr  το οποίο θα τις διαχειρίζεται από το στάδιο υποβολής τους και μέχρι την ολοκλήρωση των έργω ν και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μετά την ολοκλήρωση.

Που θα υποβάλλονται οι προτάσεις.

Οι προτάσεις μέχρι ύψους 1.000.000 € θα υποβάλλονται και διαχειρίζονται από τις περιφέρειες της χώρας.

Οι προτάσεις μέχρι 3.000.000 €, που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα υποβάλλονται όλες  στη Διεύθυνση Ιδιωτικών στην Αθήνα ανεξάρτητα από τον τόπο υλοποίησης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστό ποσό  υποβολής κάθε πρότασης  θα είναι 1.000.000 €

Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις οι 500.000 €.

Για τις μικρές (Έως 50 εργαζόμενους) το ποσό των  250.000 €.

Για τις πολύ μικρές (έως 10 εργαζόμενους)  100.000 € και για τους συνεταιρισμούς και τις κοινωνικές επιχειρήσεις  οι 50.000 €.

Δαπάνες που μπορούν να επιδοτηθούν.

Στο καθεστώς επιδοτούνται δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων καθώς και δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Στην πρώτη κατηγορία, των περιφερειακών ενισχύσεων επιδοτούνται:

 1. Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των ενισχυόμενων
  δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα
  ή 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 2. Αγορά κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον χρόνια και εφόσον πληρούνται σειρά προϋποθέσεων.
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 5. Ο εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 6. Η μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 7. Τα συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 8. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, αλλά ως αυτοτελής επένδυση και όχι συνδυαστικά με τις παραπάνω δαπάνες.

Στην κατηγορία των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν δαπάνες για:

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νεοσύστατες ΜμΕ μόνο και μόνο για υπηρεσίες που έχουν σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο.
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού τους.
 3. Δαπάνες για συμμετοχή μόνο των ΜΜΕ σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή των δαπανών προκύπτει ότι οι δαπάνες παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες για αυτοκατανάλωση δεν επιδοτούνται παρά το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Προφανώς οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να περιμένουν την προκήρυξη του καθεστώτος «Πράσινη μετάβαση-Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων»  για να καλύψουν και αυτή τους την σημαντική ανάγκη.

 Είδη και ποσοστά ενισχύσεων.

Το καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τα παρακάτω είδη οικονομικής ενίσχυσης τους:

 1. Φορολογική απαλλαγή. Αφορά σε απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης εκτός των διανεμόμενων κερδών.
 2. Επιχορήγηση σε χρήμα σε ποσοστό της επένδυσης.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 4. Επιδότηση του κόστους των νέων θέσεων εργασίας, ως αυτοτελή επένδυση.

Το ποσοστό ενίσχυσης ποικίλοι  με βάση την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης  και το είδος της ενίσχυσης που θα επιλεγεί.

Με βάση το καθεστώς αλλά και τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να φτάνει, σε ακραίες περιπτώσεις, μέχρι το 75%.

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την  περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης, το είδος της ενίσχυσης που επιλέγει ή και τα ειδικά καθεστώτα, σε επιμέρους περιοχές της χώρας.

Κατά κανόνα οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής δικαιούνται το μέγιστο ποσοστό επιδότησης για την περιοχής τους. Αντίστοιχα αυτές που επιλέγουν την άμεση επιχορήγηση επιδοτούνται με το 80% της μέγιστης επιδότησης της περιοχής. Ειδικές κατηγορίες επενδύσεων λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης και σε περιπτώσεις επιλογής της επιχορήγησης.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης λαμβάνουν οι ορεινές περιοχές της χώρας, περιοχές που βρίσκονται 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές, επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε παραδοσιακά κτίρια, σε Ζώνες Απολιγνητοποίησης και στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Δικαιούχοι υποβολής πρότασης.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από
τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές του υπό προϋποθέσεις.

Ίδια συμμετοχή στην επένδυση

Η ίδια συμμετοχή στην επένδυση είναι το συνολικό κόστος της επένδυσης αναιρουμένης της επιδότησης.

Υπάρχουν συνδυασμοί διαμόρφωσης της ίδιας συμμετοχής που δίνει το πρόγραμμα για να επιλέξουν οι επενδυτές αυτό που τους ταιριάζει.

Έτσι η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί:

 1. Με αύξηση του κεφαλαίου που θα προέλθει από μετρητά των μετόχων-εταίρων.
 2. Με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 3. Με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.
 4. Με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον
  διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Η όποια μορφή δανείου δεν θα πρέπει να έχει επιδότηση στο 25% τουλάχιστον αυτού του δανείου.

Με δεδομένο ότι η μη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής απολύτως και με βάση τους όρους του προγράμματος η αίτηση απορρίπτεται στο σύνολό της.

Γι’ αυτό θεωρείται από τα πλέον κρίσιμα σημεία στην διαμόρφωση του φακέλου της επένδυσης.

Η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο στο σχεδιασμό της επένδυσης θα οδηγήσει αφ’ ενός στην επιλογή δαπανών που έχει ανάγκη η επιχείρηση αλλά και θα είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα και επίσης θα διαμορφώσει το επενδυτικό σχέδιο ώστε να λάβει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία δεδομένου ότι οι επιλογή των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν γίνονται με βάση την τελική βαθμολογία που λαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο.

Για  περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία των επενδύσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας στο info@anelixi.eu ή στο τηλέφωνο 6946336882