ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ 

Αναδημοσιεύουμε την προσκληση του προγράμματος ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία προκηρύσσει την Δράση με τίτλο”Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με τίτλο “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών”.

Σύντομη περιγραφή:οι δράσεις θα αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, από τη διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης  θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.

Πεδίο αναφοράς του προγράμματος είναι οι τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας.

Στα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι

(α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν, να καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και να βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και

(β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα προγράμματα, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και

(γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Στόχος: η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ωφελούμενοι:ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

ü  Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

ü  Άτομα με αναπηρία

ü  Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

ü  Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking

ü  Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

ü  Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

ü  Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

ü  Αιτούντες άσυλο

ü  Αποφυλακισθέντες

ü  Πρώην χρήστες ουσιών

ü  Οροθετικοί

ü  Άστεγοι

ü  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

ü  Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου

Προϋποθέσεις συμμετοχής: ως προς τους ωφελούμενους, αυτοί θα πρέπει, αφενός να εμπίπτουν στην κατηγορία των ΕΚΟ, αφετέρου να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

Τί χρηματοδοτείται;Μελέτη, Δικτύωση, Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης, Κατάρτιση- Επιμόρφωση, Πληροφόρηση , Συμβουλευτική, Υποστήριξη.

Περιοχή υλοποίησης: όλη η χώρα.

Υποβολή αιτήσεων για ωφελούμενους: σχετικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μετά την επιλογή των προτάσεων.

Φορείς υλοποίησης: Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α).

Προϋπολογισμός:60.000.000 ευρώ.

Έναρξη: 23 Ιανουαρίου 2012. Λήξη υποβολής προτάσεων: 5 Μαρτίου 2012.

Περισσότερες πληροφορίες:Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία, τηλ. Γραμματεία: 210-5271300, 210-5271350 www.equal-greece.gr.

Σχετική νομοθεσία:

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” (ΦΕΚ 16/2012, αρχείο pdf, 454kb)

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.