ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΜΟΥ ΣΥΤΝΟΜΑ

Προκηρύσσεται το καθεστώς «Επιχειρηματικότητας Πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων  θα γίνεται από 25 Μαίου 2021 μέχρι 30 Ιουλίου 2021 και με βάση τις δηλώσεις του υπουργου δεν θα δοθούν παρατάσεις.

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που:
Ορίζονται ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.
Ορίζονται ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ.
Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.
Στο καθεστώς εντάσσονται επιχειρήσεις από μεγάλο αριθμό κλάδων της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εντάσσονται κυρίως κλάδοι όπως:
• Στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.
• Στον τομέα των λατομείων και ορυχείων.
• Την παραγωγή τροφίμων από αγροτικά προϊόντα. Οι δύο αυτές κατηγορίες εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς και διέπονται από ξεχωριστές διατάξεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την υποβολή της πρότασης.
• Τα τρόφιμα και ποτά.
• Το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης σε όλους τους κλάδους με ελάχιστες εξαιρέσεις.
• Την διαχείριση και επεξεργασία απορριμμάτων.
• Τις μεταφορές μόνο στον τομέα μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).
• Η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων από τριών αστέρων και άνω εκτός των παραδοσιακών που μπορεί να είναι και δύο αστέρων.
• Τις εκδοτικές δραστηριότητες.
• Την έκδοση λογισμικού.
• Την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
• Τις τηλεπικοινωνίες κλπ.

  • Με πρόσφατές αποφάσεις εντάσσονται και επενδύσεις που αφορουν σε:
  • υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5) ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης κλπ, υπηρεσίες κολυμβητηρίων (πισίνας).
  • Στον τομέα της πρωτογενους παραγωγής πλέον μπορουν να ενταχθούν και μεγάλες επενδύσεις που η επιδότηση μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 € .

Πριν τη διαδικασία προετοιμασίας της πρότασης ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ελέγχει πλήρως αν η επένδυσή του είναι συμβατή και με τους ΚΑΔ αλλά και με τη λογική του αναπτυξιακού νόμου.
Το σημείο αυτό θεωρείται κρίσιμο και απαλλάσσει τον επιχειρηματία από περιττές ταλαιπωρίες που μπορεί να καταλήξουν στην αδυναμία υποβολής πρότασης λίγο αργότερα.

Είδη επιχειρήσεων που εντάσσονται.
Στο καθεστώς εντάσσονται όλων των μορφών οι επιχειρήσεις. Ατομικές, εφόσον η επένδυσή τους δεν ξεπερνά τις 500.000 €, αν το ξεπερνά θα πρέπει να αλλάξει νομική μορφή, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, κοινοπραξίες που είναι εγγραμμένες στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις .
Στις περιπτώσεις που ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000 € υποχρεούνται να αλλάξουν νομική μορφή.
Ίδια συμμετοχή στην επένδυση.
Ο νέος νόμος επιτρέπει να είναι η συμμετοχή ακόμη και στο σύνολό της δανειακά κεφάλαια αρκεί το 25% αυτών να μην έχει κάποιας μορφής επιδότηση.
Προσοχή χρειάζεται στο ύψος της ίδιας συμμετοχής σε κάθε πρόταση.
Αν για παράδειγμα η επένδυση χρηματοδοτηθεί από το καθεστώς των φορολογικών απαλλαγών τότε η επιχείρηση πρέπει να καλύψει το σύνολο του ύψους της επένδυσης με ίδια συμμετοχή.
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια των μετόχων, με χρήση αφορολόγητων αποθεματικών, υπό προϋποθέσεις ή και από δανεισμό όπως προαναφέρθηκε.
Πριν από οτιδήποτε άλλο είναι σκόπιμο να έχει εξασφαλιστεί η ίδια συμμετοχή για να προχωρήσει κάποιος στην προετοιμασία και υποβολή της πρότασης.

Ποσοστά επιδότησης.
Τα ποσοστά επιδότησης για κάθε περιοχή είναι διαφορετικά.
Στον πίνακα δίνονται τα μέγιστα ποσοστά επιδότησης για κάθε περιφέρεια της χώρας.
Τα παρακάτω ποσοστά αφορούν επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν την φορολογική απαλλαγή σαν μέσο επιδότησης.
Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις επιλέξουν την άμεση επιχορήγηση αντί της φοροαπαλλαγής τότε λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις το 100% της φορολογικής απαλλαγής άλλως λαμβάνουν το 70% του ποσοστού που θα έπαιρναν μέσω της φορολογικής απαλλαγής.
Έτσι μια επένδυση επιδοτείται με 55% στη Δυτική Ελλάδα αν χρησιμοποιήσει φορολογική απαλλαγή ενώ αν ζητήσει άμεση επιχορήγηση λαμβάνει 38,5% επιδότηση ή το 55% αν εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες του νόμου.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 35% 45% 55%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35% 45% 55%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35% 45% 55%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 35% 45% 55%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 35% 45% 55%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 35% 45% 55%
ΗΠΕΙΡΟΥ 35% 45% 55%
ΚΡΗΤΗΣ 25% 35% 45%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25% 35% 45%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25% 35% 45%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20% 30% 40%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 25% 35% 45%
ΑΤΤΙΚΗΣ 20% 30% 40%

Είδη επιδοτήσεων.
Με το νέο νόμο οι άμεσες, σε χρήμα, επιδοτήσεις περιορίζονται σημαντικά και οι επενδύσεις επιδοτούνται με βάση τα κέρδη που θα προκύψουν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την επένδυση, σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Αυτό επιβάλει στις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι το νέο επενδυτικό τους σχέδιο θα επιτύχει τους οικονομικούς στόχους που θέτουν και τότε η πολιτεία τις επιβραβεύει.

Είδος λογιστικών βιβλίων που θα τηρούν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις.
Οι επιχειρήσεις που σήμερα τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και εφόσον υποβάλλουν πρόταση άνω των 300.000 €, θα είναι υποχρεωμένες από το νόμο να αλλάξουν το είδος των βιβλίων τους σε διπλογραφικό άρα να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας.
Η υποχρέωση αυτή είναι σημαντική για την πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων αφού θα τις αναγκάσει να αλλάξουν κατηγορία βιβλίων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τη διαδικασία αλλά και το κόστος διατήρησης των ανώτερων βιβλίων. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή γι αυτές τις επιχειρήσεις πριν υποβάλλουν την όποια πρόταση άνω των 300.000 €.

Αποσβέσεις.
Στο νέο νόμο υπάρχει ειδική μεταχείριση στον τομέα του προσδιορισμού της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται. Έτσι τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να γί¬νει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών. Αυτό είναι προφανές ότι οδηγεί σε μείωση των καθαρών κερδών και άρα και σε μια ακόμη έμμεση επιδότηση της κερδοφόρας επιχείρησης.

Δαπάνες που επιδοτούνται.
Στον πρόγραμμα επιδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
1. Κτιριακά – περιβάλλον χώρος.
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Οι δαπάνες κτιριακών δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των δαπανών της επένδυσης. Ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται στο 60% για τον τομέα του τουρισμού και στο 70% για το τομέα των logistics και στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτήρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
2. Πάγια κλειστής επιχείρησης.
Μπορεί να αγοραστούν και επιδοτηθούν κτίρια, μηχανήματα εξοπλισμός μιας μονάδας που έχει κλείσει το τελευταίο διάστημα υπό προϋποθέσεις.
3. Μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα.
Επιδοτείται η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
4. Δαπάνες leasing.
Επιδοτούνται τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
5. Λοιπές δαπάνες.
Επιδοτούνται οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
6. Άυλες δαπάνες.
Η μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
Τα συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
7. Μισθολογικό κόστος.
Υπό προϋποθέσεις.

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων.
Η όλη διαδικασία υποβολής των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και δεν υποβάλλουμε επενδυτικό φάκελο στις κατά τόπους υπηρεσίες.
Το σύνολο των δικαιολογητικών, οι προσφορές και ότι απαιτείται για τη διαμόρφωση του φακέλου της επένδυσης σκανάρονται και υποβάλλονται με μορφή ηλεκτρονικών αρχείο στο πληροφοριακό σύστημα και μέσω αυτού γίνονται όλες οι επαφές με την υπηρεσία παραλαβής, αξιολόγησης, έκδοσης απόφασης αλλά και αιτήσεων ελέγχου και πληρωμής των επιδοτήσεων.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τις ειδικές απαιτήσεις υποβολής προτάσεων στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου κρίνεται σκόπιμο η υποβολή να γίνεται με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες και η ταλαιπωρία των επιχειρήσεων που θα οδηγεί σε αποτυχία.
Η εταιρία μας με την πολύχρονη εμπειρία θα είναι στη διάθεσή σας για την ανάλυση του καθεστώτος, την εξέταση της δυνατότητας υποβολής πρότασης και τελικά την υποβολή και παρακολούθηση της πρότασής σας.
Η εμπειρία μας εξασφαλίζει την αρτιότητα των προτάσεων.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας πατήστε εδώ.