ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΈΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Η ενημέρωση και η πληροφόρηση είναι βασικά στοιχεία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η εταιρία αναλαμβάνει να πληροφορεί και ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για όσα συμβαίνουν στον επιχειρηματικό χώρο και αφορούν τους πελάτες της για να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιχειρηματικά τους βήματα με βάση τα πραγματικά δεδομένα αλλά και αυτά που αναμένεται να ισχύσουν το επόμενο διάστημα.

Η ενημέρωση μπορεί να αφορά:

 •  επενδυτικές ευκαιρίες από τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα,
 •  νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,
 •  αλλαγές στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά και νομοθεσία,
 •  υποχρεώσεις-ευκαιρίες-απειλές που προκύπτουν από κανόνες της ΕΕ και του κράτους κλπ.

Πελάτες μπορεί να είναι:

 •  Ιδιώτες που σκοπεύουν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν σε υπάρχουσες,
 •  Υπάρχουσες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να εκσυγχρονιστούν, επεκταθούν,  αλλάξουν τομέα δραστηριότητας, επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, εξοπλισμό ή χώρους κλπ,
 •  Οργανισμοί Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και  φορείς  που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης ή αξιοποίησης των ευκαιριών από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Για κάθε πελάτη η εταιρία μπορεί να διαθέσει εξειδικευμένο της στέλεχος που θα συζητήσει μαζί της το πλάνο των επόμενων επιχειρηματικών κινήσεων, συντάσσοντας έκθεση με τις δυνατότητες αξιοποίησης των υπαρχουσών ευκαιριών.
Η εταιρία αρχειοθετεί όλες τις ανάγκες των πελατών της σε βάσεις δεδομένων και τις ενημερώσει έγκαιρα και μόλις υπάρξει πρόγραμμα ή χρηματοδοτική ευκαιρία που να καλύπτει τις καταγραμμένες ανάγκες τους.

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Η εταιρία, έχοντας στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μπορεί να καταστρώνει επιχειρηματικά σχέδια:

 • αφ’ ενός βασισμένα στις ανάγκες της επιχείρησης – πελάτη και
 • αφ’ εταίρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων με τρόπο που αυτά να επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία στο στάδιο αξιολόγησης.

Αυτό πιστοποιείται από τον μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουμε αλλά και το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχούς χρηματοδότησής.

Με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της συμβουλευτικής, της προετοιμασίας επενδυτικών προτάσεων και επιχειρηματικών σχεδίων, μας επιτρέπει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων, που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα για χρηματοδότηση, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς  από το στάδιο έναρξης μέχρι και την αποπληρωμής τους από το φορέα που τα χρηματοδοτεί.

Γι αυτό πολιτική μας είναι να αναλαμβάνουμε, μετά την έγκριση  των επενδύσεων, την συνολική παρακολούθηση των έργων και την υποβολή των αναγκαίων εκθέσεων προς το φορέα που χρηματοδοτεί ώστε οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις να αντλήσουν το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς προβλήματα που μπορούν να επηρεάσουν αφ ενός την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ακόμη και σε περιπτώσεις εμπλοκής και διακοπής ή μεγάλης καθυστέρησης των εκταμιεύσεων των δόσεων.

5. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να αφορά:

 •  Την ίδρυσης μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας,
 •  Την επέκταση ή εκσυγχρονισμό υπάρχουσας επιχείρησης,
 •  Την υποβολή του για χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα ή άλλους επενδυτές,
 •  Τη αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων κυρίως λόγω της κρίσης και την αναδιάρθρωση των δανείων τους,
 •  Τον έλεγχο της πορείας των επιχειρήσεων με βάση τους αρχικούς στόχους κλπ.

Το σύνολο των εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών της εταιρίας, αναλαμβάνει αξιόπιστα και αποτελεσματικά να ολοκληρώσει επιχειρηματικά σχέδια των παραπάνω μορφών και να τα υποστηρίξει στους φορείς που απευθύνονται στο στάδιο της παρουσίασης και των διαπραγματεύσεων.

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα οι πολεοδομικοί κανόνες αλλά και οι αναγκαίες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επιβάλλουν πολύ καλή διερεύνηση του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης όποιας μορφής και αν είναι αυτή.

Η εταιρία μας στον τομέα αυτό, με εξειδικευμένους συνεργάτες της, μπορεί να διερευνήσει και εκτιμήσει την καταλληλόλητα των χώρων που έχει σαν στόχο να αγοράσει ή ενοικιάσει μια επιχείρηση για να εγκατασταθεί ώστε να είναι σίγουρη ότι ο χώρος που έχει επιλέξει είναι κατάλληλος για τη δραστηριότητα της και θα μπορεί, σε επόμενη φάση, να λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες για την νόμιμη λειτουργία της.

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

7. ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα οι πολεοδομικοί κανόνες αλλά και οι αναγκαίες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων επιβάλλουν πολύ καλή διερεύνηση του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης όποιας μορφής και αν είναι αυτή.

Η έκδοση των αναγκαίων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι πλέον σημαντικό μέρος στο αρχικό στάδιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και στο στάδιο επεκτάσεων και εκσυγχρονισμών τους. Γι αυτό διαθέτουμε τους κατάλληλους συνεργάτες για αυτού του είδους τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων-πελατών της.

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.

Με εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουμε την υποστήριξη δήμων και περιφερειών στο στάδιο προσαρμογής στο νέο Καλλικρατικό Περιβάλλον  άλλα  και στην προετοιμασία προτάσεων τους για συμμετοχή σε έργα του ΕΣΠΑ και άλλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

Ο κατάλογος των παραπάνω έργων είναι ενδεικτικός αφού με την πολιτική πολλαπλών συνεργασιών, με εξωτερικούς συνεργάτες, μπορούμε να αναλάβουμε έργα περισσότερο πολύπλοκα και πολυσύνθετα.