Το Yπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τα δύο υποπρογράμματα του προγράμματος Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ που  αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα και μετά την αρχική διαβούλευση.

Για το πρόγραμμα έχουν δεσμευτεί χρήματα της τάξης των 700.000.000 € και με βάση τα ποσοστά επιδότησης, που δεν θα υπερβαίνουν το 50%, θα γίνουν επενδύσεις από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι πάνω από 1,5 δις.

Στόχος του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» είναι η  επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση υποβολής επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ή και  ανάπτυξης σύγχρονων τεχνολογιών με παράλληλα αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα θα επιδοτεί ενέργειες  που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες  και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Το πρόγραμμα έχει δύο  επιμέρους υποπρογράμματα  στα οποία οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει με τις δικές τους ανάγκες και προϋπολογισμούς.

1. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις  που σκοπεύουν να κάνουν σημαντικού μεγέθους επενδύσεις από 200.000 -1.000.000 €.

 2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ.

Αντίστοιχο πρόγραμμα μικρότερου μεγέθους με επενδύσεις από 30.000 – 200.000 €.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει το ένα από τα δύο προγράμματα. Η υποβολή και στα δύο θα σήμαινε συνολική απόρριψή τους.

Οι επιχειρήσεις που μπορούνε να υποβάλλουν προτάσεις είναι μόνο υφιστάμενες όλων των νομικών μορφών.

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ποσοστά επιδότησης είναι σχετικά χαμηλά και η ελάχιστη επιδότηση θα αντιστοιχεί στο 40% του προϋπολογισμού του έργου.

Το πρόγραμμα δίνει επιπλέον επιδότηση 10% σε όσες επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιούν επενδύσεις στη λογική της Πράσινης Μετάβασης τουλάχιστον 20% (εξοικονόμηση ή παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικά οχήματα κλπ).

Έτσι μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση για τις κλασικές επενδύσεις της, κτιριακά, παραγωγικός εξοπλισμός κλπ που θα είναι μέχρι το 80% της επένδυσης και να υποβάλει επίσης 20% των δαπανών στον τομέα της πράσινης μετάβασης και να πετύχει συνολική επιδότησης της τάξης του 50%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις  που σκοπεύουν να κάνουν σημαντικού μεγέθους επενδύσεις από 200.000 -1.000.000 € και με την προϋπόθεση να απασχολούν τουλάχιστον τρεις εργαζόμενους τον τελευταίο χρόνο, πριν την υποβολή της πρότασης (2022).

Το ύψος της επένδυσης που μπορεί να υποβάλει κάθε επιχείρηση είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών της και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του κύκλου εργασιών ενός των τριών τελευταίων ετών.

Η επένδυση μπορεί να υλοποιηθεί με βάση το καθεστώς  de minimis  για μικρές επενδύσεις ή τον απαλλακτικό κανονισμό 651 για τις μεγαλύτερες. Η κάθε επιχείρηση επιλέγει μόνο το ένα από τα δύο καθεστώτα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ.

Αντίστοιχο πρόγραμμα με το προηγούμενο σε όλες τους τις κατηγορίες με τη διαφορά είναι μικρότερου μεγέθους με επενδύσεις από 30.000 – 200.000 €  και ακολουθεί τον κανόνα de minimis.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που :

 • Έχουν μία πλήρη κλεισμένη χρήση τουλάχιστον.
 • Απασχολούσαν δύο εργαζόμενους τον προηγούμενο χρόνο.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Θα διατεθεί ποσό 350 εκ € για τη δράση σε όλη τη διάρκειά της.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με βάση την παραπάνω λογική τα υποπρογράμματα θα επιδοτουν τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών.

 1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.

Στην κατηγορία αυτή, το σύνολο των δαπανών θα αφορά κυρίως δαπάνες Πράσινης Μετάβασης. Άρα θα είναι δαπάνες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτηριακών υποδομών αλλά και των εγκαταστάσεων των κτηρίων. Η δαπάνη των κτιριακών δεν μπορεί να είναι πάνω από το  40% της συνολικής επένδυσης.

 1. Αγορά νέου και σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Στην κατηγορία αυτή ο εξοπλισμός μπορεί να είναι κλασικός, χωρίς συμβολή στην Πράσινη Μετάβαση αλλά και εξοπλισμός που συμβάλει  στην Πράσινη Μετάβαση.

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική ελευθερία  στο είδος του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσουν και δεν περιορίζονται από το αν αυτός συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη. Ο εξοπλισμός μπορεί να αντιστοιχεί από 20-100% και ο ειδικός εξοπλισμός μέχρι 5%.

 1. Αγορά εξοπλισμού που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση και συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

 • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας και
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας που η ενέργεια θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατανάλωση.  Η δαπάνη δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του όλου έργου.
 1. Εξοπλισμός που βοηθάει στην τυποποίηση και συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας με εθνικά πρότυπα καθώς και τα εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και δαπάνες για πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα καθώς και τα πρότυπα χωρών προορισμού των προϊόντων των επιχειρήσεων.
 2. Δαπάνες υπηρεσιών σχεδιασμού προϊόντων και συσκευασιών, ετικέτας και branding μέχρι το 5% του έργου.
 3. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας (μόνο για τις επενδύσεις του κανονισμού de minimis) και μέχρι το ποσό των 20.000 €.
 4. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις μέχρι το 10% του προϋπολογισμού του έργου.
 5. Δαπάνη τεχνικών μελετών μέχρι 10% επί του έργου ή μέχρι  000 €. Δαπάνες παρακολούθησης του έργου μέχρι 10.000 στον κανονισμό de minimis  και 25.000 € στον απαλλακτικό κανονισμό.
 6. Αγορά μόνο ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι 50.000 ή 100.000 € ανάλογα με τον κανονισμό.
 7. Το μισθολογικό κόστος μέχρι 3 έτη πλήρους απασχόλησης και μέχρι το ποσό των 45.000 € και μόνο στον κανονισμό de minimis.
 8. Τέλος επιδοτεί μέχρι 7% του έργου και μόνο στον κανονισμό de minimis λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα προγράμματα πρόγραμμα θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας ημερολογιακή, μετρώντας την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρα για να έχουν τύχη θα πρέπει οι επενδυτές και οι σύμβουλοι τους να ολοκληρώσουν την υποβολή όσο γίνεται συντομότερα, μετά την έναρξη υποβολής προτάσεων στο σύστημα.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα δεν προβλέπει τη ζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων για τις προτάσεις που δεν έχουν υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον κανονισμό, αλλά αυτόματα τις απορρίπτει είναι πολύ σημαντικό να γίνεται πλήρης και επιστάμενος έλεγχος για την πληρότητα του φακέλου πριν την οριστική του υποβολή στο σύστημα.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες μετά την έγκριση τους από το πρόγραμμα.

Γι αυτό συστήνουμε σε όλους την άμεση κινητοποίηση και σε συνεργασία με τους συμβούλους τους, να σχεδιάσουν την επένδυσή τους και να συγκεντρώσουν τις αναγκαίες προσφορές για όλα τα έργα που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν.

Αυτό θα τους επιτρέψει να υποβάλλουν γρήγορα και ορθά τις προτάσεις τους πριν τα ποσά εξαντληθούν.

Η εταιρία μας με τεράστια εμπειρία στο χώρο μπορεί να σας βοηθήσει για τον ορθό σχεδιασμό της επένδυσής σας αλλά και την υποβολή της πρότασης σας με βάση τον κανονισμό του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και σχεδιασμό και υποβολή των προτάσεων σας:  τηλ: 2610339754