Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προδημοσίευσε πρόγραμμα με τίτλο Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων που έχει σαν στόχο την επιδότηση επενδύσεων που αφορούν μόνο στον τομέα των τροφίμων και μπορεί να είναι στη μεταποίηση, στην εμπορία  και στην ανάπτυξη γεωργικών αγροτικών προϊόντων.

Στο επόμενο δίμηνο αναμένεται και η τελική προκήρυξη για την υποβολή των προτάσεων.

Ποιες κατηγορίες επενδύσεων θα ενισχυθούν.

Θα επιδοτηθούν επενδύσεις που η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται ανήκουν στις παρακάτω  κατηγορίες τροφίμων:

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια)
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μέλι
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οπωροκηπευτικά
 • Οίνος
 • Ξύδι
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Με την προκήρυξη του προγράμματος θα δοθούν οι κωδικοί των δραστηριοτήτων που θα επιδοτούνται.

Οι επενδύσεις στους παραπάνω τομείς θα αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς,  επεκτάσεις,  μετεγκαταστάσεις,  μονάδων  παραγωγής  και αποθηκευτικών  χώρων,  συγχωνεύσεις  μονάδων,  μονάδες  διαχείρισης  υποπροϊόντων όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Ειδικότερα θα πρέπει:

 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • οι ιδρύσεις  σφαγείων  αιγοπροβάτων,  βοοειδών  και  χοιρινών  δεν  ενισχύονται  με εξαίρεση  τις  νησιωτικές  περιοχές  στις  οποίες  δύναται  να  ενισχυθούν  ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν προτάσεις.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλουν οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και οι μεγάλες  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  κατά  κύριο  λόγο  στη  μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ως πρώτη ύλη)  και το τελικό προϊόν είναι γεωργικό.

Επίσης επιλέξιμες είναι όλων των νομικών μορφών οι επιχειρήσεις  που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός- Ύψος επιδοτήσεων

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης θα μπορεί να είναι από 400.001 € μέχρι και 5.000.000 €.  Τα ποσοστά επιδότησης καθορίζονται ως εξής:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας,  Στερεάς  Ελλάδας,  Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%
 • Περιφέρεια Αττικής 40 %

Στις περιπτώσεις που η επένδυση περιλαμβάνει δαπάνες που   στοχεύουν   σε   μείωση   της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω,  όπως αυτό θα καθοριστεί στην τελική προκήρυξη προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

 Κάλυψη της ίδιας συμμετοχής

Η ιδιωτική συμμετοχή θα μπορεί να καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει από τώρα να φροντίσουν για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής γιατί αφ’ ενός βαθμολογείται αλλά κυρίως η μη κάλυψή της δεν επιτρέπει την υποβολή της πρότασης.

Η Δημόσια Ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επιλέξιμων δαπανών, και την πιστοποίησή τους από τα αρμόδια Όργανα.

 Επιλέξιμες δαπάνες

Οι  παρακάτω  δαπάνες  είναι επιλέξιμες στις επενδύσεις που θα υποβληθούν:

 1.  Απόκτηση οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων. Το οικόπεδο μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 2.  Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου.
 3. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών.
 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση:
 • μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης
 • εξοπλισμού εργαστηρίων.
 • εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος.
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης  ενέργειας.
 • εξοπλισμού επεξεργασίας  αποβλήτων.
 • εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ
 1.  Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού  τύπου  τα  οποία,  σύμφωνα  με  την  εθνική νομοθεσία,   θεωρούνται   απαραίτητα   για   την   λειτουργία   της   επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην   πρώτη   ύλη   και   στο   παραγόμενο   προϊόν/υποπροϊόν).   Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου.
 • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 • βυτιοφόρα  αυτοκίνητα   μεταφοράς   ελαιοπυρήνα   και   υγρών   αποβλήτων ελαιοτριβείων.
 • αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
 • οχήματα για  τη  μεταφορά  των  ζωικών  υποπροϊόντων  προς  τις  μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Προμήθεια μέσων εσωτερικής  μεταφοράς  που  καλύπτουν  τις  ανάγκες  της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ).
 2. Σύνδεση με δίκτυα  ηλεκτροδότησης,  υδροδότησης,  τηλεφωνίας,  γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου
 3. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης  ποιότητας  από  αρμόδιους  οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.).
 4. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 5. Άυλες δαπάνες   όπως   απόκτηση   ή   ανάπτυξη   λογισμικού   και   αποκτήσεις διπλωμάτων   ευρεσιτεχνίας,   αδειών,   δικαιωμάτων   διανοητικής   ιδιοκτησίας, εμπορικών   σημάτων,   δημιουργία   αναγνωρίσιμου   σήματος   (ετικέτας)   του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμη, για υποβολή πρότασης, μία επιχείρηση θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω κριτήρια στο σύνολό τους:

 • Να μη είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Δεν τους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη και δεν έχει αποπληρωθεί.
 • Δεν είναι βιώσιμες επενδύσεις.
 • Οι επενδύσεις αφορούν με το χονδρικό εμπόριο.
 • Αφορούν σε μεταποίηση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών)
 • Που υποβάλλονται από δικαιούχους του Υπομέτρου 4.2 του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020 και δεν έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί η επένδυση.

Κριτήρια Επιλογής

Οι επενδύσεις, στο στάδιο αξιολόγησης, βαθμολογούνται και κατατάσσονται  με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται στη συνέχεια.

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές.
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).
 • Εξοικονόμηση ύδατος.
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου.
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης.
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
 • Μέγεθος της επιχείρησης.

Με την έκδοση της προκήρυξης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες και θα επανέλθουμε.

Η εμπειρία μας όμως μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε μαζί και τις λεπτομέρειες που σας αφορούν και άρα είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να προετοιμάσουμε την επένδυσή σας μέχρι την περίοδο που θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα.