Έχει προκηρυχτεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης που θα αφορά όλων των ειδών τις επιχειρήσεις καθώς και τις συνεργασίες τους με ερευνητικούς φορείς για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τη βιομηχανοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας των επιχειρήσεων ή των συνεργασιών τους.

Ο γενικός τίτλος του προγράμματος είναι «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και στόχος του είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Μέσω του  προγράμματος αναμένεται:

 • Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση,
 • Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας και
 • Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για τον δεύτερο κύκλο η υποβολή προτάσεων θα γίνει από Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00 και λήγει την 5-6-2019 και ώρα 16:00.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση θα είναι η έρευνα και ανάπτυξη να αφορά σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3).

Το συνολικό πρόγραμμα αποτελείται από τρία υποπρογράμματα που προκηρύσσονται παράλληλα και σε επαναλαμβανόμενους κύκλους.

Στα τρία προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλων των μεγεθών οι επιχειρήσεις είτε μεμονωμένα ή σε μορφή συμπράξεων επιχειρήσεων μεταξύ τους και με ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιφέρεια στην οποία ζητείται η επιδότηση.

Δεν μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις επιχειρήσεις που εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής ή των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις καθώς και οι προβληματικές επιχειρήσεις .

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο, για την περίπτωσή τους,  μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών για τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας),
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων),
 • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε ένα από τα προγράμματα που περιγράφονται στη συνέχεια.

 

1. Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Βασικός στόχος του προγράμματος  είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους και μπορεί να υποβάλει μια μόνο επιχείρηση ή ομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ανεξάρτητων μεταξύ τους.

 

2. Πρόγραμμα Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.

Βασικός στόχος της παρέμβασης  είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.  Το ερευνητικό έργο θα προέρχεται από τις συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς και θα έχει αποδέκτες τις ίδιες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί να υπάρξουν:

 • συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων με τον ένα να είναι απαραίτητα  επιχείρηση.
 • συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο όμως  θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

Ερευνητικοί οργανισμοί.
Ως ερευνητικός οργανισμός νοείται ένας φορέας, όπως ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικό
κέντρο, ινστιτούτο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:
– διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ

– διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου

 

3. Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Το  πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Μέγιστος αριθμός υποβαλλόμενων προτάσεων ανά επιχείρηση – δυνητικό δικαιούχο.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε απεριόριστο αριθμό προτάσεων σε κάθε κύκλο.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

1. Δαπάνες προσωπικού.

Περιλαμβάνονται αμοιβές για το προσωπικό (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που απασχολείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία αμείβονται από το δικαιούχο στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με εξαρτημένη σχέση εργασίας, μόνιμη σχέση, σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου. Το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2. Δαπάνες παγίων

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παγίων για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Οι δαπάνες παγίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:
i. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.

Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Στην υποκατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό.
ii. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιμες
θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες.
Οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων θα πρέπει να αντιστοιχούν στη διάρκεια
ζωής του έργου και να υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές.

3. Δαπάνες σε εξωτερικούς  παρόχους

Αφορά σε δαπάνες για αγαθά ή υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος
από τρίτους και οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις υποκατηγορίες που ακολουθούν:
i. Έρευνα με σύμβαση.

Πρόκειται για ερευνητικές δραστηριότητες που ανατίθενται από το δικαιούχο μέσω σύμβασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Είναι δεκτές δαπάνες  όταν οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or lisenced- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

iii. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη), και οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο.

4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

i. Δαπάνες ταξιδιών.

Αφορά στις δαπάνες για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο.

ii. Δαπάνες δημοσιότητας.

Πρόκειται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (π.χ. παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το έργο, κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας, συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες).

iii. Αναλώσιμα.

Η υποκατηγορία περιλαμβάνει τις δαπάνες για υλικά, αναλώσιμα, εφόδια και συναφή προϊόντα που αποκτώνται για να καλύψουν ανάγκες που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου.

iv. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που δεν αναφέρονται πιο πάνω.

5. Δαπάνες καινοτομίας

i. Δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού.

Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού.

ii. Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

Αφορά σε δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις, που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό.

iii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

Περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της  απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων
ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών, που τα
εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Ως υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας ορίζονται η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

6. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Αφορά στις δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου
για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση δικαιούχων που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ, και υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του επιχορηγούμενου έργου.

Η επιχείρηση ή φορέας θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες.  Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ων τριών προγραμμάτων  είναι 200.000.000 € Δημόσια Δαπάνη .

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα θα είναι:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Δημόσια Δαπάνη (.000.000 €)
Υλικά – Κατασκευές 22
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 16
Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων 46
Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη 40
Υγεία & Φάρμακα 51
Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 12
Ενέργεια 31
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 52
Αναδυόμενες Τεχνολογίες 10
ΣΥΝΟΛΟ 280

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες :

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
 • δραστηριότητες καινοτομίας – μόνο για ΜΜΕ
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  – μόνο για ΜΜΕ

 

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά Πρόγραμμα (€)
1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 € εάν υποβάλλεται από μία επιχείρηση

350.000 € εάν υποβάλλεται από δύο επιχειρήσεις

450.000 € εάν υποβάλλεται από τρείς επιχειρήσεις

500.000 € εάν υποβάλλεται από περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000 €
3.  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000 €

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η επιδότηση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας και το επιμέρους πρόγραμμα που υποβάλλεται η πρόταση.

Με βάση τα παραπάνω η επιδότηση είναι :

1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη 
δραστηριότητα
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές
επιχειρήσεις
Έργα

Έρευνας

και
ανάπτυξης

Βιομηχανική  έρευνα 60% 70%
Βιομηχανική  έρευνα υπό
προϋποθέσεις
75% 80%
Πειραματική  ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική  ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις
50% 60%
Μελέτη  σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ* 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

Η προσαυξημένη επιδότηση για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική
ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.
* Η επιδότηση  για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000 € ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη 
δραστηριότητα
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές
επιχειρήσεις
Έργα

Έρευνας

και
ανάπτυξης

Βασική  έρευνα 100% 100% 100%
Βιομηχανική  έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική  έρευνα υπό
προϋποθέσεις
65% 75% 80%
Πειραματική  ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική  ανάπτυξη
υπό προϋποθέσεις
40% 50% 60%
Μελέτη  σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ** 0% 50% 50%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

** Η επιδότηση  για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000 € ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

 

3.  Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επιλέξιμη 
δραστηριότητα
Μεγάλες
επιχειρήσεις
Μεσαίες
επιχειρήσεις
Μικρές
επιχειρήσεις
Έργα Έρευνας

και ανάπτυξης

Πειραματική  ανάπτυξη 25% 35% 45%
Μελέτη  σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ*** 0% 50% 50%
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

***  Η επιδότηση  για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000 € ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων ορίζεται ένας από τους φορείς της σύμπραξης ως Συντονιστής Φορέας.

Για κάθε έργο Έρευνας και Ανάπτυξης για κάθε παρέμβαση ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο ως Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου.

Στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συνεργάζεται με τους επικεφαλής των ενοτήτων εργασίας καθώς και τον Συντονιστή (φυσικό πρόσωπο) του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε φορέα συμμετέχει στην σύμπραξη.
Για τα συνεργατικά έργα απαιτείται συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.

 

Για επιπλέον πληροφορίες και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.