Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες του δεύτερου κύκλου του προγράμματος μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ από 2 Σεμτεμβρίου 2019 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Με τον όρο μεταποίηση ορίζεται η διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Για το σύνολο των παραπάνω μεταποιητικών δραστηριοτήτων επιδοτούνται σε ποσοστό μέχρι 100 % δαπάνες για :

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
 • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Για τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να υποβληθούν και υλοποιηθούν προτάσεις για:

 • Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
 • Επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
 • Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι :

 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών,
 • Συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών και αιτήσεις επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους (άνω των 250 εργαζόμενων και άνω των 50.000.000 € κύκλο εργασιών).

Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(i) να μπορεί να αποδειχτεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) να αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης.
(v) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Δαπάνες που επιδοτούνται.

 1. Αγορά γης ή και κτισμάτων μέχρι το 10% της επένδυσης (πλην
  Τεχνικών εξόδων και Απρόβλεπτων) .
 2. Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου έως και 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
 3. Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης (εκτός του περιβάλλοντα χώρου) μέχρι 100.000 € και σε κάθε περίπτωση αυτή δε θα υπερβαίνει το 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους.
 4. Λιμενικά έργα για την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων.
 5. Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, περιλαμβανομένης της δαπάνης κατασκευής κτιρίου για την παραμονή προσωπικού και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, καθώς και εγκαταστάσεων για διαχείριση ή αξιοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων, αποτέφρωσης ψαριών (κλίβανοι), κλπ.
 6. Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων, καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
 7. Μεταφορά και εγκατάσταση του απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εργαστηριακός εξοπλισμός, κλπ).
 8. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού και των μέσων μεταφοράς.
 9. Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία και τη μεταποίηση των υποπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 10. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής κιβωτίων από πολυστερίνη που τυχόν απαιτούνται για τη συσκευασία των προϊόντων της μονάδας, με σκοπό την αποκλειστική και μόνο χρήση για τις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας.
 11. Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 12. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού.
 13. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείων, χώρων παραμονής και εστίασης προσωπικού και συνεδριάσεων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 14. Αγορά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, προγραμμάτων διαχείρισης – λογισμικού, καθώς και λογισμικού αναβάθμισης υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, μελέτες και συστήματα οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων μεταποίησης
  και αποθηκών.
 15. Αγορά συστημάτων ασφάλειας, παρακολούθησης και διαχείρισης της μονάδας.
 16. Αγορά συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κλπ), υπό την
  προϋπόθεση ότι η ισχύς τους δεν θα υπερβαίνει τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας.
 17. Αγορά χερσαίων μεταφορικών μέσων για :
  την υγιεινή και ασφαλή μεταφορά των πρώτων υλών και των προϊόντων της
  μονάδας,
  · την μεταφορά αναγκαίων εφοδίων στη μονάδα.
  · την ασφαλή και ταχεία μεταφορά του προσωπικού που απαιτείται λόγω θέσης της μονάδας.
 18. Εκσυγχρονισμό, και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό ή αντικατάσταση χερσαίων μέσων μεταφοράς. Ο εκσυγχρονισμός ή η αντικατάσταση των μέσων μεταφοράς αφορά σε μέσα των οποίων η ηλικία είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) έτη.
 19. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων, άμεσα συσχετιζόμενες με την υλοποίηση της Πράξης.
 20. Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού που ανήκει στο δικαιούχο και
  χρησιμοποιείται στο έργο, είναι επιλέξιμη εφόσον αυξάνει την αξία του παγίου στοιχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία και η δαπάνη απόσβεσης του παγίου δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο πλαίσιο της πράξης.
 21. Οι δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών είναι επιλέξιμες εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού και δεν υπερβαίνουν σε
  ποσοστό το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
 22. Ιδιοπαραγωγές παγίων που πραγματοποιεί ο δικαιούχος είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 23. Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης, είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος για τη χρήση των παγίων καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με άλλο τρόπο και με την επιφύλαξη των λοιπών κανόνων επιλεξιμότητας.
 24. Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας,
  περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοελέγχου, σήμανσης – πιστοποίησης των προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
 25. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίηση της επένδυσης.
 26. Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτες δαπάνες σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της πράξης.
  Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών αδειοδότησης του έργου, μελέτες εφαρμογής, έκδοση οικοδομικών αδειών, μελέτες επίβλεψης, εδαφοστατικές μελέτες, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-3-2018. Αυτό σημαίνει ότι δαπάνες που έχουν γίνει από εκείνη την ημερομηνία μπορεί να επιδοτηθούν αν ενταχθούν στο επιχειρηματικό σχέδιο0 και αυτό εγκριθεί για επιδότηση.

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Διάρκεια υλοποίησης έργων
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 €.
Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
Δίνεται η δυνατότητα παράτασης ενός έτους, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα αιτιολογημένες.

Ποσοστά επιδότησης

Επικράτεια
Χώρας
Απομακρυσμένα νησιά
1 Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις. 50 % 85 %
2 Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί
δικαιούχοι.
60 % 85 %
3 Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών
οργανώσεων.
75 % 85 %
4 Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό
συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο
100% 100%

Η εταιρία μας, με την πολύχρονη εμπειρία της, θα είναι στη διάθεσή σας για αναλυτική παρουσίαση της ευκαιρίας και σχεδιασμό και προετοιμασία της επένδυσής σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε τον τρόπο υλοποίησης των επενδύσεων με βάση και τις απαιτήσεις του προγράμματος.