Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως χειριστής προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει θέσει σε διαβούλευση και σύντομα θα προκήρυξη το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΕΡΓΕΙΩΝ, που θα αφορά σε όλη τη χώρα.

Με βάση τον προτεινόμενο κανονισμό του προγράμματος  θα διατεθεί ποσό 35.000.000 € για επενδύσεις στον κλάδο της ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Μέσω του προγράμματος το υπουργεί στοχεύει:

 1. στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας.
 2. στην υιοθέτηση και η εφαρμογή πρακτικών που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 3. στην υιοθέτηση συστημάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διάχυσης γνώσης και πληροφοριών.
 4. στην υποστήριξη νέων για είσοδο σε δραστηριότητες σχετικές με τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και
 5. στη βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

 1. Δαπάνες Καινοτομίας
 2. Δαπάνες για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
 3. Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας.
 4. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης.
 5. Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων.
 6. Μέτρα εμπορίας.
 7. Μεταποίηση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες ενισχύσεων επιδοτούνται δαπάνες που αφορούν:

 1. Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.
 2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.
 3. Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / εκμετάλλευσης.
 4. Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.
 5. Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους.
 6. Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς.
 7. Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές.
 8. Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Μπορούν να υποβάλουν προτάσεις νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

Ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(i) να μπορεί να αποδειχτεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) να αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 500.000 € και μέχρι 7.500.000 € για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και από 2.000.000 έως 7.500.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Υποβολή των αιτήσεων, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, θα είναι  από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η επιδότηση θα είναι 40 ή 50% για τις μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις και 30-45 % για τις μεγάλες, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης τους. Η Αττική έχει επιδοτήσεις από 15 έως  40%.

Η εταιρία μας, με την πολύχρονη εμπειρία της,  θα είναι στη διάθεσή σας για αναλυτική παρουσίαση της ευκαιρίας και σχεδιασμό και προετοιμασία της επένδυσής σας.

Γι αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε τον τρόπο υλοποίησης των επενδύσεων με βάση και τις απαιτήσεις του προγράμματος.