ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΜΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2020

Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα που προβλέπει την ενίσχυση μεταποιητικών επιχειρήσεων για μετεγκατάσταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕπου έχουν θεσμοθετηθεί από την πολιτεία.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης και σε Επιχειρηματικά Πάρκα.

Το πρόγραμμα θα διαχειριστεί ο ΕΦΕΠΑΕ για όλη τη χώρα μέσω των κατά τόπους μελών του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αφορά μόνο υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις που:

 • έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες της μεταποίησης
 • διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009,
 • δεν είναι προβληματικές,
 • έχουν κύκλο εργασιών άνω των 30.000 € το 2011 ή πάνω από 100.000 € αθροιστικά τα 3 τρία χρόνια καιδεν έχουν λάβει επιδοτήσεις με τον κανόνα  deminimis

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται θα είναι για :

 1. την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 2. την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση.
 3. την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 4. τις αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις.
 5. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.
 6. την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
 7. τα κόστη μετεγκατάστασης.
 8. την υπαγωγή της επένδυσης.
 9. την εκπόνηση αναγκαίων μελετών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για όλη τη χώρα θα διατεθεί ποσό της τάξηςτων 10.000.000 €.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση από30.000 μέχρι 400.000 €και μόνο μια φορά και θα πρέπει να ολοκληρώσει τη μεταφορά της μέχρι 31-3-2015.

Το ποσοστό επιχορήγησης για όλες τις δαπάνες θα είναι50%για όλη τη χώρα.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεταιαπό15-04-2013   μέχρι 30-06-2013.

Γα την καλύτερη ενημέρωση σας και την προετοιμασία  των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.