ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕΤΑ ΤΟ 2015

Το πρόγραμμα με τίτλο«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»έχει σαν στόχο την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε λειτουργούσες μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τρία χρόνια πλήρους λειτουργίας και να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία παραγωγής των ώστε αυτή να γίνει περισσότερο πράσινη ή να παράγουν νέα «πράσινα προϊόντα».

Οι προτάσεις θα αφορούν στους τομείς:

• της επεξεργασίαλυμάτων,

•συλλογής,επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

•ανάκτηση υλικώνκαθώς και

• σε δραστηριότητεςεξυγίανσηςκαι άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση των επεξεργαζόμενων αποβλήτων.

Για την πρώτη φάση, σε κάθε πρόγραμμα, θα διατεθούν από 30.000.000 € κατανεμημένα κατά περιφέρεια.

Το μεγάλο ποσό αφορά τις οκτώ περιφέρειες που έχουν τη μικρότερη ανάπτυξη, μεταξύ αυτών και η Δυτική Ελλάδα.

Σύντομα το Υπουργείο θα κάνει την οριστική προκήρυξη των προγραμμάτων ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Με τις σημερινές όμως πληροφορίες μπορούν να προετοιμάσουν τα επιχειρηματικά των σχέδια ώστε να είναι έτοιμες για την τελική των διαμόρφωση και ηλεκτρονική υποβολή στους φορείς υποδοχής και αξιολόγησης των προτάσεων.

Έτσι είναι σκόπιμο οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα να αρχίσουν άμεσα τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών των σχεδίων σε συνεργασία με τους τεχνικούς και οικονομικούς των συμβούλους ώστε στο στάδιο υποβολής των προτάσεων να έχουν έτοιμα και ώριμα για χρηματοδότηση έργα.

Επίσης θα πρέπει οι προτάσεις να περιλαμβάνουν δράσεις που να μπορούν να συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία ώστε να έχουν πιθανότητες επιτυχούς χρηματοδότησης των.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και τα χρήματα δεν είναι πολλά και τα προγράμματα αυτής της μορφής χρηματοδοτούν της επενδύσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένα κριτήρια.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρείς τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις, δεν είναι προβληματικές, έχουν όλες τις αναγκαίες άδειες λειτουργίας και η επένδυση που θα πραγματοποιήσουν δεν έχει ύψος μεγαλύτερο από το μέσο όρο του κύκλου εργασιών τους την τελευταία τριετία.

Το ύψος επένδυσης θα είναι από30.000 € μέχρι 200.000 €.

Οι δράσεις που επιδοτούνται αφορούν στις κατωτέρω κατηγορίες:

• Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων

• Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων

• Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής

• Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και νερού από την παραγωγική διαδικασία

• Ενσωμάτωση προτύπων

• Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας και

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η κάθε πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες για:

1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων μέχρι το 25% του όλου έργου

2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού μέχρι 100%

3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) μέχρι 20%

4. Προμήθεια λογισμικού μέχρι 10%

5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 10%

6. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) 5%

7. Αμοιβές συμβούλων 10%.

Το ποσοστό επιδότησης για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι 45% επί του έργου που θα εγκριθεί και η επιχείρηση θα πρέπει να μετέχει υποχρεωτικά με ίδια κεφάλαια της τάξης του 25%.

Το υπόλοιπο 30% θα μπορεί να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό.

Το πρόγραμμα, σε επίπεδο περιοχής, θα το διαχειριστεί η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ των επιμελητηρίων της δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται με την προκήρυξη του προγράμματος.

Για πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των προτάσεων σας επικοινωνήστε μαζί μας.